Fakta | När ska bar­nen va­ra hem­ma?

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

ª Mag­sju­ka: Vik­tigt med god hand­hy­gi­en och städ­ning av to­a­let­tut­rym­men. Stan­na hem­ma i 48 tim­mar ef­ter att sym­to­men slu­tat.

ª Svin­kop­por: Be­grän­sa sprid­ning­en ge­nom att tvät­ta hän­der­na och und­vik att klia i så­ren. Stan­na hem­ma tills al­la sår är läk­ta.

ª Spring­mask: Sprids ge­nom att man får i sig äg­gen som of­ta fast­nar på hän­der­na och un­der nag­lar­na. Bar­net kan gå till för­sko­lan när be­hand­ling­en har på­bör­jats. ª Hu­vud­löss: Smit­tar vid när­kon­takt mel­lan hu­vu­den un­der minst en mi­nut. Bar­net kan gå till för­sko­lan di­rekt när det be­hand­lats.

ª Höst­blå­sor: Smit­tar via sa­liv, av­fö­ring och hän­der. Bar­net kan gå till för­sko­lan när det or­kar med­ver­ka i al­la ak­ti­vi­te­ter.

ª Fe­ber: Stan­na hem­ma en dag ef­ter att fe­bern lagt sig och bar­net är piggt nog att med­ver­ka i verk­sam­he­ten.

Källa: Hy­gi­en­sjuk­skö­ters­ka i för­sko­lan. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.