Ge­ne­ra­tion Mer­kel – unga rös­tar för sta­bi­li­tet i en ska­kig om­värld

De kal­las ”ge­ne­ra­tion Mer­kel” – tre mil­jo­ner unga väl­ja­re som är upp­väx­ta med Ang­e­la Mer­kel och nu hör till hen­nes star­kas­te väl­jar­grupp. Ef­ter tolv år vid mak­ten står hon för sta­bi­li­tet och sä­ker­het i en oro­lig värld och med sin flyk­ting­po­li­tik för ett ö

Svenska Dagbladet - - NYHETER - To­mas Lun­din to­mas.lun­din@svd.se

HEIDELBERG Uni­ver­si­tets­plat­sen i stu­dent­sta­den Heidelberg är fylld av ung­do­mar som pi­lar mel­lan bib­li­o­tek, fö­re­läs­nings­sa­lar och oräk­ne­li­ga kafé­er och ute­ser­ve­ring­ar. I bak­grun­den står läk­ta­ren där Ang­e­la Mer­kel se­na­re på da­gen ska hål­la sitt val­mö­te.

– Hon är en stark po­li­ti­ker. Er­fa­ren, på­lit­lig och sym­pa­tisk. Jag tyc­ker om hen­ne, sä­ger 21-åri­ga Lu­i­sa som är en av över 30000 stu­den­ter är in­skriv­na vid Tysklands älds­ta uni­ver­si­tet.

Lu­i­sa är ock­så en av drygt tre mil­jo­ner unga tys­kar som rös­tar för förs­ta gång­en. Tre mil­jo­ner som med­ve­tet ald­rig har upp­levt en an­nan för­bunds­kans­ler än Ang­e­la Mer­kel. Den så kal­la­de ”Ge­ne­ra­tion Rau­te”, en an­spel­ning på den för Mer­kel ka­rak­te­ris­tis­ka rom­ben som hon for­mar med si­na hän­der.

Det är i slut­spur­ten av val­rö­rel­sen och Mer­kel het­sar från val­mö­te till val­mö­te. Hen­nes sto­ra räds­la är att det enor­ma för­språng­et i opi­ni­ons­mät­ning­ar­na ska få hen­nes kärn­väl­ja­re att stan­na hem på val­da­gen.

Stort stöd har hon fram­för allt bland de unga. I va­let 2013 fick hen­nes bor­ger­li­ga CDU/CSU 30 pro­cent bland första­gångsväl­jar­na. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na SPD fick 24 pro­cent. I en opi­ni­ons­mät­ning av For­sa i ju­ni upp­gav 57 pro­cent av väl­jar­na i ål­ders­grup­pen 18–21 att de i ett di­rekt­val skul­le rös­ta på Mer­kel, in­te mer än 21 pro­cent sym­pa­ti­se­ra­de med hen­nes ut­ma­na­re Mar­tin Schulz.

För många är det­ta en upp- och ned­vänd värld. Unga för­vän­tas gö­ra upp­ror mot för­äl­dra­ge­ne­ra­tio­nen och in­te rös­ta på ”Mut­ti”, na­tio­nens mo­der som Mer­kel gär­na be­skrivs som. Så som i Storbritannien där stö­det bland ung­do­mar­na led­de till en jord­skreds­se­ger för La­bour­le­da­ren Je­re­my Cor­byn i va­let i ju­ni. En ”yout­hqua­ke”, som det het­te i de brit­tis­ka me­di­er­na.

– Men vi tän­ker in­te på det vi­set. Mer­kel tar upp de frå­gor som är vik­ti­ga för oss unga. Och hon står för ett öp­pet och to­le­rant Tyskland. Som när hon 2015 öpp­na­de grän­ser­na för flyk­ting­ar, sä­ger 22-åri­ga An­na som sit­ter på en bänk i so­len till­sam­mans med kom­pi­sar­na från ju­ri­dik­kur­sen.

Mer­kels lug­na och ba­lan­se­ra­de re­ge­rings­po­li­tik och hen­nes långa er­fa­ren­het ef­ter tolv år i spet­sen för Tyskland är för många ett starkt ar­gu­ment. I syn­ner­het när värl­den ska­kas av brex­it, Do­nald Trumps val­se­ger i USA, kon­flik­ten med Nord­ko­rea och Ryss­lands an­nek­te­ring av Krim.

– Det går hem hos en ge­ne­ra­tion som är osed­van­ligt sä­ker­hets­o­ri­en­te­rad, kon­sta­te­rar so­ci­o­lo­gen Jut­ta All­men­ding­er vid Wis­sen­schafts­zent­rum Ber­lin som se­dan 2007 un­der­sö­ker unga tys­kars syn på fram­ti­den.

För den­na ge­ne­ra­tion är sta­bi­li­tet, fi­nan­si­ell sä­ker­het och tryg­ga jobb ex­tremt vik­tig. Den 20-åri­ga blog­ga­ren och CDU-med­lem­men Britt-Ma­rie La­käm­per med­ger att det har drag av små­bor­ger­lig trång­synt­het och att ”ge­ne­ra­tio­nen Mer­kel för­mod­li­gen är en ge­ne­ra­tion av kälk­bor­ga­re – men so what?”

– Me­dan mam­ma och pap­pa var på de­mon­stra­tio­ner och stolt lyf­te upp pla­kat med ”Kärn­kraft, nej tack” och ”Ma­ke lo­ve, not war” så anar vi att värl­den har bli­vit all­de­les för kom­plex för enk­la slo­gans och ide­o­lo­gi­er, pi­kar hon i en ar­ti­kel i Der Spi­e­gels ung­domsma­ga­sin Ben­to.

På uni­ver­si­tets­plat­sen i Heidelberg har mö­tet med Mer­kel nu kom­mit i gång. Plat­sen är spräng­fylld. Mer­kels bud­skap är att Tyskland be­hö­ver ett starkt Eu­ro­pa, mer sä­ker­het och ord­ning, snab­ba­re in­ter­net och bätt­re ut­bild­ning för att för­sva­ra Tysklands po­si­tion i en bru­talt kon­kur­rens­ut­satt värld. Alan Ja­mesSchulz, ord­fö­ran­de för det krist­de­mo­kra­tis­ka ung­doms­för­bun­det i Heidelberg, är nöjd.

– Hon tar upp de vik­ti­ga fram­tids­frå­gor­na. Det som in­tres­se­rar oss unga, sä­ger han.

Med 110 000 med­lem­mar är Junge Uni­on det störs­ta po­li­tis­ka ung­doms­för­bun­det i Eu­ro­pa. Trog­na an­häng­a­re som Mer­kel kan lu­ta sig mot i va­let, även om de unga väl­jar­na lång­t­i­från är av­gö­ran­de för va­lut­gång­en.

Tysklands po­li­tis­ka fram­tid be­stäms i själ­va ver­ket av pen­sio­nä­rer­na och den väx­an­de grup­pen av äld­re väl­ja­re. 1980 sva­ra­de de un­der 30 år för 22 pro­cent av de val­be­rät­ti­ga­de, i år för ba­ra 17 pro­cent. De över 70 år står dä­re­mot för mer än 20 pro­cent. Med sti­gan­de ten­dens. ª

Mer­kel tar upp de frå­gor som är vik­ti­ga för oss unga.

An­na, 22 år, ju­ri­dik­stu­de­ran­de.

Foto: Mag­nus Hjal­mar­son Nei­de­man

På uni­ver­si­tets­plat­sen i Heidelberg sit­ter An­na, 22 år, Se­li­na, 21 år, Lu­i­sa, 21 år, Ma­ren, 22 år, och Va­nes­sa, 21 år. Här ska Ang­e­la Mer­kel se­na­re hål­la sitt val­mö­te och för­bunds­kans­lern är omått­ligt po­pu­lär bland unga. ”Hon är en stark po­li­ti­ker. Er­fa­ren, på­lit­lig och sym­pa­tisk”, sä­ger Lu­i­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.