Bangladesh ber värl­den om hjälp

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Ett av värl­dens re­dan ab­so­lut fat­ti­gas­te län­der har på ba­ra tre vec­kor fått ta emot drygt 400 000 flyk­ting­ar.

Nu åker Bang­la­des­hs pre­miär­mi­nis­ter She­ikh Ha­si­na till FN och ber värl­den om hjälp för att han­te­ra kri­sen med de ro­hin­gy­er som flytt vål­det i grann­lan­det Burma.

– Hon kom­mer ock­så att be det in­ter­na­tio­nel­la sam­fun­det och FN att sät­ta press på My­an­mars (Bur­mas) re­ge­ring för åter­ta­gan­det av al­la ro­hin­gya-flyk­ting­ar till de­ras hem­land i My­an­mar sä­ger hen­nes ta­les­per­son Nazrul Islam. TT-AFP

Ing­en av par­ter­na bac­kar i kon­flik­ten om Ka­ta­lo­ni­ens fram­tid. Spa­ni­ens riks­å­kla­ga­re har ho­tat över 700 borg­mäs­ta­re med rätts­li­ga åt­gär­der om de ord­nar lo­ka­ler och val­för­rät­ta­re till om­röst­ning­en den 1 ok­to­ber. På lör­da­gen res­te de fles­ta av dem till Bar­ce­lo­na för att del­ta i en ma­ni­fes­ta­tion till stöd för den pla­ne­ra­de om­röst­ning­en om ka­ta­lansk själv­stän­dig­het – sam­ti­digt som den spans­ka re­ge­ring­en upp­re­par att det in­te blir nå­gon om­röst­ning. Foto: Ma­nu Fer­nan­dez/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.