18-åring gri­pen ef­ter spräng­då­det i Lon­don

Svenska Dagbladet - - NYHETER - TT

Brit­tisk po­lis har gri­pit en 18årig man i Do­ver un­der ut­red­ning­en av det miss­tänk­ta terror­då­det i Lon­dons tun­nel­ba­na. Po­li­sen tror att han för­sök­te läm­na lan­det med fär­ja. Den 18-åri­ge man­nen greps av po­li­sen i Kent i hamn­om­rå­det i Do­ver strax ef­ter kloc­kan sju på lör­dags­mor­go­nen. Han miss­tänks för del­ak­tig­het i ter­ro­rism kopp­lat till ex­plo­sio­nen i tun­nel­ba­nan. En­ligt po­li­sen rör det sig om ett ”be­ty­dan­de” gri­pan­de.

I sam­band med gri­pan­det ut­rym­des ock­så de­lar av hamn­om­rå­det. Un­der un­der­sök­ning­en av plat­sen hit­ta­des även fle­ra miss­tänk­ta fö­re­mål, men po­li­sen vill in­te gå in på vad det är.

Man­nen för­des un­der kväl­len till en po­lis­sta­tion i Lon­don. Po­li­sen tror att den miss­tänk­te för­sök­te läm­na lan­det med fär­ja. Terrorgrup­pen IS, som har ta­git på sig då­det, har ti­di­ga­re an­vänt den färd­vä­gen för att få ut an­häng­a­re

att det finns myc­ket mer än ti­di­ga­re mät­ning­ar – de som ge­nom­för­des för drygt 30 år se­dan – in­di­ke­rar. Uppskatt­ning­ar ba­se­ra­de på de stu­di­er­na ty­der på att åt­minsto­ne 7 mil­jar­der fat finns ”tek­niskt till­gäng­lig” i re­gi­o­nen.

Själ­va borr­ning­en tillåts in­te än – det är upp till USA:s kon­gress att ta ställ­ning till om det ska tillå­tas. Ett ”ja” där är dock in­te osan­no­likt, med tan­ke på den re­pu­bli­kans­ka ma­jo­ri­te­ten.

Och även om det blir ett nej från kon­gres­sen kan seis­mis­ka stu­di­er i sig ha en ne­ga­tiv ef­fekt på djur­li­vet i re­ser­va­tet, var­nar mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner. Un­der­sök­ning­ar­na skic­kar chock­vå­gor ge­nom mar­ken – nå­got som kan stö­ra bland an­nat is­björ­nar som lig­ger i ide, skri­ver Washing­ton Post.

Men även om po­li­ti­ken nu kan öpp­na för seis­mis­ka un­der­sök­ning­ar och på längre sikt ol­je­borr­ning i Ar­ctic na­tio­nal wild­li­fe re­fu­ge, kan en an­nan kraft sät­ta stopp för pla­ner­na: eko­no­min. Med tan­ke på det låga ol­je­pri­set – som just nu cir­ku­le­rar kring 50 dol­lar per fat – är det tvek­samt hur at­trak­tivt det är för ol­je­bo­la­gen att in­ve­ste­ra i den här ty­pen av kost­sam­ma pro­jekt. ª

ur Storbritannien ef­tersom de sett att sä­ker­he­ten in­te är li­ka hög där, skri­ver The Gu­ar­di­an.

– Just nu hål­ler vi ett öp­pet sin­ne för att fler kan va­ra in­blan­da­de i den här at­tac­ken, sa­de Neil Ba­su, chef för Stor­bri­tan­ni­ens an­ti­ter­ro­ren­het, på en press­kon­fe­rens.

Gri­pan­det på­ver­kar in­te ter­ror­hot­ni­vån men myn­dig­he­ten som är an­sva­rig för be­döm­ning­en upp­ger att man går ige­nom lä­get ”tim­me för tim­me”.

Po­li­sen har un­der lör­da­gen även ge­nom­fört ett till­slag mot en bo­stad i grev­ska­pet Sur­rey, som lig­ger li­te mer än två mil syd­väst om cen­tra­la Lon­don. Rä­den kopp­las till tun­nel­ba­ne­då­det men det var på lör­dags­kväl­len oklart vad den gav.

Ter­ror­hot­ni­vån ”kri­tisk”, den högsta, in­ne­bär att myn­dig­he­ter­na tror att fler terror­dåd kan va­ra nä­ra fö­re­stå­en­de. Hund­ra­tals sol­da­ter har satts in i hu­vud­sta­den och de­ras upp­drag är att för­stär­ka sä­ker­he­ten vid of­fent­li­ga plat­ser för att för­hind­ra nya at­tac­ker.

– Un­der den här pe­ri­o­den kom­mer mi­li­tär per­so­nal att er­sät­ta po­li­ser på be­vak­nings­upp­drag vid plat­ser med sär­skilt skydds­be­hov, sa­de pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May i ett tv-sänt ut­ta­lan­de.

30 män­ni­skor ska­da­des när en hem­ma­gjord spräng­ladd­ning de­to­ne­ra­de i en tun­nel­ba­ne­vagn vid sta­tio­nen Par­sons Green un­der fre­da­gens mor­gon­rus­ning. ª

Un­der den här pe­ri­o­den kom­mer mi­li­tär per­so­nal att er­sät­ta po­li­ser på be­vak­nings­upp­drag vid plat­ser med sär­skilt skydds­be­hov.

Pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May, i ett tv-sänt ut­ta­lan­de.

Mi­li­tär per­so­nal har kal­lats in för att vak­ta plat­ser med sär­skilt be­vak­nings­be­hov. Foto: Tim Ire­land/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.