I en sen­kom­men twist rap­por­te­ra­des i för­ra vec­kan att IS nu upp­ma­nar kvin­nor att ta upp va­pen i kam­pen för ka­li­fa­tet.

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

rätt till ab­ort. In­te ens om de våld­ta­gits, vil­ket är hur mer­par­ten av al­la ton­års­gra­vi­di­te­ter upp­står i lan­det.

I en sen­kom­men twist rap­por­te­ra­des i för­ra vec­kan att IS nu upp­ma­nar kvin­nor att ta upp va­pen i kam­pen för ka­li­fa­tet. Då det ti­di­ga­re har va­rit strikt för­bju­det för kvin­nor att del­ta i strid, ef­tersom hela idén ti­di­ga­re har gått ut på att kvin­nor ska stäng­as in­ne och en­bart pro­du­ce­ra nya man­li­ga kri­ga­re. Kans­ke är det nå­got som stär­ker te­sen om att kvin­nor än­då an­ses nöd­vän­di­ga för att nå fram­gång i upp­ror och re­vo­lu­tio­ner.

För IS går det ju som be­kant in­te så bra längre. De har för­lo­rat störs­ta de­len av sitt om­rå­de i bå­de Irak och Sy­ri­en. Kans­ke är led­ning­en för IS för de­spe­rat för att hål­la sig till sin egen ide­o­lo­gi när hela de­ras fort­sat­ta ex­istens nu står på spel. Men det är svårt att fö­re­stäl­la sig ett IS – i nå­gon form alls – som plöts­ligt skul­le tyc­ka att kvin­nor bor­de få mer att sä­ga till om som stri­dan­de.

Vil­ket allt­så skul­le gå i lin­je med res­ten av histo­ri­en: Kvin­nor får gär­na va­ra med och ris­ke­ra livet när det väl gäl­ler. Men sen ska de helst hål­la tyst igen. ª

Kvinn­li­ga kur­dis­ka elitsol­da­ter. Foto: AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.