1917 flyt­tar de förs­ta fa­mil­jer­na in på av­lägs­na Väst­man­na­ga­tan 96

”Al­la var upp­kläd­da, det du­ka­des med fin­pors­li­net och si­den­du­ken togs all­tid fram till bor­det.” Så minns Ma­rie Kjell­ner barn­do­mens be­sök hos far­mor och far­far på Väst­man­na­ga­tan 96. Följ med SvD:s Jo­han Lind­berg på en historisk Stock­holms­re­sa ge­nom ut­val­da

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Jo­han Lind­berg jo­han.lind­berg@svd.se

I bör­jan av 1900-ta­let väx­er allt­fler bo­stads­rätts­för­e­ning­ar upp i lan­det. I Dan­mark och Tyskland finns för­e­ning­ar som bå­de fi­nan­si­e­rar och står för byg­gan­det av hus. Des­sa blir fö­re­bil­der för svenska bo­stads­koo­pe­ra­tio­nen. Bland an­nat bil­das Stock­holms Koo­pe­ra­ti­va Bostads­för­e­ning (SKB) 1916, då bo­stads­byg­gan­det är i kris på grund av förs­ta världs­kri­get. Den förs­ta tom­ten som köps av SKB är mar­ken som ska bli kvar­te­ret Mo­torn i Va­sas­tan. Den här de­len av Va­sas­tan är då till stör­re de­len obe­byggd. För­e­ning­ens förs­ta ord­fö­ran­de, Har­ry Sand­berg, tar det av­gö­ran­de ste­get ge­nom att lö­sa ut en smed. Även ett stall och någ­ra enk­la skjul rivs.

No­tan för tom­ten och hus­byg­get ska slu­ta på 1,8 mil­jo­ner kro­nor, vil­ket mot­sva­rar näs­tan 70 mil­jo­ner i dag. För­e­ning­en får emel­ler­tid ett stats­bi­drag som täc­ker 20 pro­cent av kost­na­den. 1917 kan de förs­ta fa­mil­jer­na flyt­ta in. Bland dem finns LM Erics­son-an­ställ­de fi­la­ren Erik Kjell­ner och hans hust­ru Al­mi­da. De ska se­dan bo där livet ut.

Pa­ret Kjell­ner får en lä­gen­het två trap­por upp på Väst­man­na­ga­tan 96. Hy­ran för ett rum och kök på 39 kvadrat­me­ter är mel­lan 360 och 380 kro­nor per år, vil­ket mot­sva­rar om­kring 11 000 kro­nor i dag. Lä­gen­he­ter­na är för den här tiden myc­ket mo­der­na och det finns to­a­lett med vat­ten­klo­sett. I käl­la­ren finns även en tvätt­stu­ga.

Hund­ra år ef­ter att Erik och Al­mi­da Kjell­ner flyt­tar in här be­sö­ker jag plat­sen till­sam­mans med de­ras barn­barn Ma­rie Kjell­ner. Regnet stri­lar ner när vi står på in­ner­går­den och blic­kar upp mot lä­gen­he­ten där Ma­ri­es far­mor och far­far flyt­ta­de in 1917.

–Ti­di­ga­re ha­de de ett enkla­re bo­en­de på Kungs­hol­men. Det syns att de är stol­ta över sin lä­gen­het, sä­ger Ma­rie när vi tit­tar på släkt­bil­der­na.

Al­mi­da Kjell­ner ar­be­tar som söm­mers­ka un­der pa­rets förs­ta år i Va­sas­tan. Re­dan i ton­å­ren ha­de hon bör­jat ar­be­ta för Au­gus­ta Lun­din, som drev en av Stock­holms fi­nas­te söm­mers­ke­a­tel­jé­er. Ef­ter en tid på atel­jén får hon även åka ut till fi­na da­mer i Brom­ma för att sy upp klä­der åt dem.

1924 får Erik och Al­mi­da Kjell­ner so­nen Olle som se­na­re ska bli Ma­ri­es pap­pa. För ho­nom blir den sto­ra och vack­ra in­ner­går­den snabbt en fa­vo­rit­plats.

–Det var mäng­der av barn och de kun­de gö­ra allt där. Åka tre­hju­ling när de var små och se­dan spe­la­de de ku­la och kroc­ket. Det mås­te ju ha va­rit per­fekt även för för­äld­rar­na. När det var mid­dag var det ba­ra att öpp­na fönst­ret och ro­pa, be­rät­tar Ma­rie Kjell­ner.

Olle och hans kom­pi­sar rör sig un­der upp­väx­ten på ett väl­digt be­grän­sat om­rå­de. Ibland går de till Oden­plan, men an­nars hål­ler de sig till i sin del av Va­sas­tan. Olle spe­lar kla­ri­nett i Mat­teus för­sam­ling och på

Jag minns så väl när man skul­le spo­la. Man drog i snö­ret till vat­ten­be­hål­la­ren och det brum­ma­de i hela hu­set. Ma­rie Kjell­ner om hur det var att kom­ma hem till far­mor och far­far på Väst­man­na­ga­tan 96 un­der sin upp­växt på 1950-ta­let.

hel­ger­na åker fa­mil­jen ut med bå­ten som lig­ger i Brunns­vi­ken.

Ma­rie Kjell­ner minns hur det var att kom­ma hem till far­mor och far­far un­der sin upp- växt på 1950-ta­let. Lä­gen­he­ten do­mi­ne­ras av mör­ka tunga möb­ler och det är en tak­höjd på över tre me­ter.

– De var väl­digt snäl­la, men sam­ti­digt var det li­te stelt. Det var ju in­te så att man sprang om­kring och lek­te. Det fanns hel­ler ing­et att le­ka med i lä­gen­he­ten. Al­la var upp­kläd­da, det du­ka­des med fin­pors­li­net och si­den­du­ken togs all­tid fram till bor­det. Jag minns att jag spill­de på den nå­gon gång, men far­mor var snäll och sa att det in­te gjor­de nå­got.

Än­da fram till Al­mi­das död 1976, hon blir 91 år, finns hu­sets du­schar ne­re i käl­la­ren. I lä­gen­he­ten finns ba­ra en mi­ni­mal to­a­lett.

–Jag minns så väl när man skul­le spo­la. Man drog i snö­ret till vat­ten­be­hål­la­ren och det brum­ma­de i hela hu­set, be­rät­tar Ma­rie Kjell­ner.

Det vi­lar ett lugn över in­ner­går­den när vi står där i duggreg­net. Ma­rie Kjell­ner tror att det var li­ka har­mo­niskt här när hen­nes far­mor och far­far flyt­ta­de till Väst­man­na­ga­tan, men är än­då över­ty­gad om att det är bätt­re att bo här i dag.

– Ja, när jag var li­ten kän­des det här som en av­krok i Va­sas­tan. Det var mörkt och av­skilt. Jag bor vid Oden­plan se­dan 1989, så Va­sas­tan känns som min hem­ma­plan. Ty­värr har det ju bli­vit väl­digt myc­ket dy­ra­re att bo här vid Väst­man­na­ga­tan och grund­tan­ken från star­ten med ett bil­ligt och bra bo­en­de har för­svun­nit.

– Men jag skul­le gär­na flyt­ta hit. In­ner­går­den känns li­ka un­der­bar som när jag satt i far­mor och far­fars köks­föns­ter och tit­ta­de ut. ª

Stock­holm då och nu | SvD.se Då. Olle Kjell­ner, ne­re till väns­ter, på 1920-ta­let. På in­ner­går­den är det stän­dig ak­ti­vi­tet. Centralt i bild i fönst­ret högst upp står mam­ma Al­mi­da Kjell­ner.

Foto: Pri­vat

1917 flyt­tar Al­mi­da och Erik Kjell­ner in på Väst­man­na­ga­tan 96 och bor där livet ut.

Pa­ret Kjell­ner har du­kat fram fin­pors­li­net. Foto: Pri­vat

Nu. Ma­rie Kjell­ner står på sam­ma plats där fa­dern Olle fo­to­gra­fe­ra­des un­ge­fär 90 år ti­di­ga­re (sto­ra bil­den till väns­ter). Det finns fort­fa­ran­de en flagg­stång här. En bus­ke skym­mer sik­ten nå­got mot det föns­ter där Al­mi­da stod. Foto: Jo­han Lind­berg

In­ner­går­den på Väst­man­na­ga­tan 96 kryl­lar av barn på 1920-ta­let. Olle Kjell­ner sit­ter på en tre­hju­ling näst längst till väns­ter. Foto: Pri­vat

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.