Kva­li­tets­spal­ten: Be­ving­a­de ord ing­et ord­språk

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Per Sö­der­ström Kva­li­tets­re­dak­tör 08-13 55 60, kva­li­tet@svd.se

Tän­ka fritt är rätt men tän­ka rätt är stör­re.” Nej, de kän­da or­den ut­an­för uni­ver­si­tets­au­lan i Uppsa­la är in­te ett ord­språk, som det stod i en bild­text. Fra­sen, som har 1700-tals­för­fat­ta­ren Tho­mas Tho­rild som upp­hovs­man, bör i stäl­let ham­na i ka­te­go­rin be­ving­a­de ord el­ler afo­ris­mer, på­pe­kar lä­sa­re. Det är ba­ra att hål­la med.

En lä­sa­re ef­ter­ly­ser bätt­re stringens i bru­ket av ord som ord­språk, ord­stäv och ta­le­sätt. Så här är ett för­sök att bringa re­da i ter­mi­no­lo­gin, och det med hjälp av Na­tio­na­len­cyk­lo­pe­din, In­sti­tu­tet för språk- och folk­min­nen och bil­da­de lä­sa­re.

Ord­språk är ett kärn­fullt folk­ligt ut­tryck, som all­tid an­vänds på sam­ma sätt och som för­med­lar ett bud­skap el­ler en vär­de­ring. ”Bor­ta bra men hem­ma bäst”, är ett ex­em­pel.

Ord­stäv är of­tast ett hu­mo­ris­tiskt citat som läggs i mun­nen på nå­gon: kär­ring­en, gub­ben, flic­kan. ”Myc­ket vä­sen för li­te ull”, sa kä­ring­en och klipp­te gri­sen.”

Ta­le­sätt kan till skill­nad från ord­språk och ord­stäv anpassas till sam­man­hang­et och in­fo­gas i en me­ning. ”Rik som ett troll” kan bli ”Pip­pi Långstrump, hon är ju rik som ett troll”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.