Fakta | Veckans rät­tel­ser

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Le­da­re

ª”Vi ska mö­ta …” 13/9 sid 2: Kung Carl Gustaf fick fel ord­nings­num­mer i en ci­tatru­brik. XVI ska det va­ra.

Ny­he­ter

ª SvD för 90 år … 10/9 sid 25: Den förs­te che­fen för Sta­tens in­sti­tut för ras­bi­o­lo­gi fick fel ef­ter­namn i bild­tex­ten. Han het­te Her­man Lund­borg.

Kultur

ª Den rys­ke of­fi­ce­ren … 14/9 sid 22: Gustaf Man­ner­heims tid som Fin­lands pre­si­dent var längre än ett halv­år. Han till­träd­de hös­ten 1944 och av­gick vå­ren 1946, vil­ket blir cir­ka ett och ett halvt år.

ª Det blir allt mer … 12/9 sid 12: I ar­ti­keln anges ”äls­ka Her­ren över allt an­nat” som ett av de tio bud­or­den. Det är i själ­va ver­ket en del i det dubb­la kär­leks­bu­det, som går till­ba­ka på Fem­te Mo­se­bo­ken 6:5. Det bud som fö­resvä­va­de ar­ti­kel­för­fat­ta­ren var ”Du skall in­te ha and­ra gu­dar vid si­dan av mig”.

Sport

ª Fors­brand skrev … 10/9 sid 28: An­ders Fors­brand var in­te den förs­te svens­ke del­ta­ga­ren i golf­täv­ling­en US Mas­ters. Först var ama­tö­ren Christi­an Här­din som kva­la­de in1989. Fors­brand gjor­de de­but i Mas­ters 1993.

Har du hit­tat fel i tid­ning­en? Fel­rap­por­te­ra via: SvD.se/kva­li­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.