Läs mer

Svenska Dagbladet - - IDAG -

Är konst­gjord lyc­ka säm­re än na­tur­lig lyc­ka? Läs Isa­bel­le Ståhls re­por­tage.

SvD:s Kul­tur­ma­ga­sin sid 12 – 15

An­ta­let 5 – 9-åring­ar som får an­ti­de­pres­si­va har fyr­dubb­lats.

Ny­he­ter sid 8 – 9

”Psy­ko­lo­gi­ra­di­on”

Psy­ko­lo­gen Al­bin Jo­sefs­son in­ter­vju­ar and­ra psy­ko­lo­ger om van­li­ga problem som ex­em­pel­vis stress och be­kym­mer i re­la­tio­ner. Pod­den ut­går från ett kbt-per­spek­tiv och drivs av psy­ko­log­fö­re­ta­get Psy­ko­log­part­ners.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.