Det finns ett stort an­tal podcasts som hand­lar om psy­ki­a­tri, psy­ko­lo­gi och psy­kisk ohäl­sa – från oli­ka per­spek­tiv.

Svenska Dagbladet - - IDAG -

”Sin­nes­sjukt”

”Sin­nes­sjukt” är en av de mest po­pu­lä­ra pod­dar­na kring psy­kisk ohäl­sa. Pod­den görs av Christi­an Dahl­ström, som i grun­den är ut­bil­dad ci­vi­le­ko­nom. Egen psy­kisk ohäl­sa och ett stort in­tres­se för forsk­ning på om­rå­det gjor­de att han re­dan 2013 star­ta­de ”Psyk­pod­den”, då till­sam­mans med Re­bec­ca An­se­rud.

Förs­ta pro­gram­met av ”Sin­nes­sjukt” kom 2015. I pod­den var­vas in­ter­vju­er med ex­per­ter och drab­ba­des per­son­li­ga be­rät­tel­ser kring äm­nen som stress, te­ra­pi och fo­bi­er.

Christi­an Dahl­ström. Foto: Mar­ga­re­ta Bloom San­de­bäck/IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.