Vi sä­ger all­tid om svå­ra och ta­bu­be­lag­da äm­nen att vi ska ”pra­ta om det”, och en podd hand­lar ju om det, att pra­ta.

Svenska Dagbladet - - IDAG -

för per­so­nal på SKL, Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting. De för­står att vi har lyft den här frå­gan på ett sätt som de in­te har lyc­kats med. Vi får ock­så myc­ket po­si­tiv re­spons från ku­ra­to­rer, skolskö­ters­kor och per­so­nal på ung­domsmot­tag­ning­ar.

Att det i dag finns ett så stort an­tal podcasts som hand­lar om psy­kisk ohäl­sa tror Ida Höc­ker­strand be­ror på det fak­tum – gång på gång på­vi­sad i sta­tistik – att den psy­kis­ka ohäl­san bland unga ökar.

– De öka­de ohäl­so­ta­len kan såklart ock­så be­ro på att fler sö­ker hjälp – och att fler sva­rar san­nings­en­ligt på en­kä­ter, sä­ger Ida Höc­ker­strand.

So­fie Hall­berg me­nar att även podd­for­ma­tet i sig kan va­ra en del av för­kla­ring­en – pod­dar är bå­de enk­la att pro­du­ce­ra, och lät­till­gäng­li­ga för lyss­na­ren. Dess­utom går till­ta­let bra ihop med äm­net:

– Vi sä­ger all­tid om svå­ra och ta­bu­be­lag­da äm­nen att vi ska ”pra­ta om det”, och en podd hand­lar ju om det, att pra­ta. Dess­utom kan sam­ta­len en­kelt nå lyss­na­ren, ef­tersom näs­tan al­la har en smartp­ho­ne i dag. Det tror jag upp­skat­tas. ª

Vik­tor Åker­blom, skå­de­spe­la­re mm. Foto: Ber­til Eric­son/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.