Vä­gen till livs­me­del­stop­pen sling­ra­de sig över hela värl­den

Tänk att livs­me­dels­bran­schen kun­de va­ra så spän­nan­de. Anet­te Ro­sengren, vd för Fa­zer Ba­ge­ri, har gjort en kar­riär­re­sa som sträc­ker sig över så­väl den egyp­tis­ka lands­byg­den som USA och Vår­går­da.

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Fred­rik Kull­berg

Att stå i cent­rum och kän­na sig be­kväm i en le­dar­roll var ti­digt ba­ra så själv­klart. Sä­kert ha­de det med den tillå­tan­de at­mo­sfä­ren där hem­ma att gö­ra: Anet­te Ro­sengrens för­äld­rar trod­de på barns rätt att få sy­nas, hö­ras och va­ra med över­allt, be­rät­tar den nu­va­ran­de Fa­zer Ba­ge­rivd:n.

–Visst kun­de jag få gli­ring­ar i sko­lan om att jag räck­te upp han­den väl of­ta. Det rör­de mig in­te i ryg­gen. Jag ha­de så stark själv­käns­la att jag mest tyck­te synd om dem som in­te gjort läx­an. Själv kun­de jag sva­ret, vil­le be­rät­ta och ha högsta be­tyg.

Att den om­världs­in­tres­se­ra­de Anet­te Ro­sengren kom­mit att äg­na sitt yr­kes­liv åt livs­me­del var in­te meningen – dröm­men var att bli jour­na­list.

– Fö­re­bil­der­na var Günt­her Wall­raff och Jan Guil­lou, pla­nen var att äg­na mig åt un­der­sö­kan­de jour­na­li­stik i de­ras an­da. Jag skul­le ba­ra plug­ga li­te ekonomi först, sä­ger hon.

En trai­nee-tjänst på Uni­le­ver led­de i stäl­let till jobb som säl­ja­re till stor­hus­håll, med Da­lar­naGäst­rikland som di­strikt. En utmaning för den då 22-åri­ga skåns­kan, som var­ken ha­de va­rit så långt norrut i Sverige el­ler kört bil i vin­ter­väg­lag ti­di­ga­re.

– Jag kör­de en Vol­vo 740, med kar­tan fasttej­pad på rat­ten. Fri­het! Ho­tell­dö­den upp­lev­de jag in­te på nå­got sätt. Jag ha­de fullt upp att plug­ga re­cept, för jag vil­le ve­ta vad jag pra­ta­de om.

Ett bak­slag in­träf­fa­de på Kraft Foods (se­der­me­ra Mon­de­lez) där Anet­te Ro­sengren på 1990-ta­let lan­se­ra­de idén att star­ta kaf­fe­ba­rer ute på stan. Svens­kar­na skul­le få möj­lig­het att in­ta sitt kaf­fe på språng, som i ame­ri­kans­ka fil­mer.

– Det blev inga kaf­fe­ba­rer. Den ame­ri­kans­ka led­ning­en såg tren­der­na, men sa nej. Då ha­de jag job­bat med pro­jek­tet i tre år, dyg­net runt mer el­ler mind­re. Det var väl­digt … ir­ri­te­ran­de.

Da­gen då tvil­ling­tor­nen föll i New York 2001, er­bjöds Anet­te Ro­sengren en tjänst som in­ter­na­tio­nell för­sälj­nings­chef i USA in­om sam­ma kon­cern.

–Jag ha­de in­te vän­tat mig att USA skul­le var en så an­norlun­da mil­jö att va­ra chef i.

Att få i gång en dy­na­mik med många och liv­li­ga dis­kus­sio­ner bland med­ar­be­tar­na var svå­ra­re än i Sverige:

– Man såg en risk att det skul­le även­ty­ra de eg­na job­ben, om det upp­fat­ta­des som kri­tik mot che­fen. Jag fick se till att bli väl­digt för­be­redd och mind­re spon­tan i mitt le­dar­skap.

En tvåå­rig se­jour i Wi­en, med an­svar för mark­na­der i Mel­la­nöstern, Afri­ka och Ös­teu­ro­pa in­ne­bar yt­ter­li­ga­re mö­ten med and­ra kul­tu­rer, som vid fo­ku­sin­ter­vju­er med kon­su­men­ter på egyp­tis­ka lands­byg­den:

– Det gäll­de att an­pas­sa sig, för att max­i­me­ra för­sälj­ning­en – det är trots allt det som räk­nas. I Egyp­ten ha­de jag all­tid med mig en sjal att täc­ka hå­ret med. Men om nå­gon av de lo­ka­la kvin­nor­na gick bar­hu­vad, gjor­de jag det ock­så. Man fick ha kän­selsprö­ten ute.

Se­na­re bar det av till en helt an­nan mil­jö: Vår­går­da nord­ost om Alingsås. Upp­dra­get var att vän­da det blö­dan­de djur­mats­fö­re­ta­get Dog­gy. Som vd tving­a­des Anet­te Ro­sengren till tuf­fa be­slut om ned­skär­ning­ar och ef­fek­ti­va­re ar­bets­sätt.

– Jag hyr­de en röd li­ten stu­ga tio minuter från an­lägg­ning­en, för att va­ra så när­va­ran­de som möj­ligt. Om du ska få folk att för­änd­ra be­te­en­de, mås­te du va­ra på plats och ut­gö­ra ett gott ex­em­pel. ª

Det blev inga kaf­fe­ba­rer. Den ame­ri­kans­ka led­ning­en såg tren­der­na, men sa nej. Då ha­de jag job­bat med pro­jek­tet i tre år, dyg­net runt mer el­ler mind­re. Det var väl­digt … ir­ri­te­ran­de.

Pub­li­ce­ring­en sker i sam­ar­be­te med tid­ning­en Chef.

Anet­te Ro­sengren, vd Fa­zer Ba­ge­ri.

Anet­te Ro­sengren, vd för Fa­zer Ba­ge­ri, ham­na­de i livs­me­dels­bran­schen av en slump. Foto: Hå­kan Gustafs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.