Gröns­ka ökar pro­duk­ti­vi­te­ten

Svenska Dagbladet - - KARRIÄR -

För­läng och för­stärk ef­fek­ten av som­ma­rens ute­liv ge­nom att flyt­ta in gröns­kan på kon­to­ret. Det stär­ker med­ar­be­tar­na bå­de fy­siskt och psy­kiskt, vi­sar ett stort an­tal stu­di­er. En väl­må­en­de­fak­tor som of­ta glöms bort i fö­re­ta­gens well­nes­spro­gram men som kans­ke är den enk­las­te och mest ef­fek­ti­va är till­gång­en till grö­na mil­jö­er.

”Att ad­de­ra li­te na­tur­lig vild­het till kon­tors­mil­jön kan va­ra det smar­tas­te du gör i år. Det kan stär­ka di­na med­ar­be­ta­re, sän­ka stress­ni­vå­er­na, hö­ja pre­sta­tio­nen och kre­a­ti­vi­te­ten samt öka käns­lan av sam­hö­rig­het”, skri­ver forsk­nings­che­fen Em­ma Sep­pälä på Stan­for­du­ni­ver­si­te­tet i USA i af­färs­tid­skrif­ten Har­var­de Bu­si­ness Re­vi­ew.

Hon stöd­jer sig på en mängd oli­ka stu­di­er, där man bland har sett att mer grö­na kruk­väx­ter på kon­to­ret ökat pro­duk­ti­vi­te­ten med 15 pro­cent, att för­bätt­rad luft­kva­li­tet stär­ker vå­ra kog­ni­ti­va för­må­gor, och att män­ni­skor som pre­cis kom­mer till­ba­ka från en pro­me­nad i en park el­ler i na­tu­ren är mer be­näg­na att upp­märk­sam­ma och hjäl­pa and­ra som be­hö­ver hjälp.

Foto: Mag­nus Hjal­mar­son Nei­de­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.