Mäs­tar­nas ny­för­värv sänk­te Djur­går­den i SHL-pre­miä­ren

Svenska Dagbladet - - SPORT - Adam Jönsson

HV71 fick en smakstart på SHL-sä­song­en när Djur­går­den pre­miär­be­seg­ra­des med 4–2. Och det var ny­för­vär­ven som klev fram hos de re­ge­ran­de mäs­tar­na. HV71 pric­ka­de in form­top­pen la­gom till sä­songs­star­ten. I SHLpre­miä­ren mot Djur­går­den dröjde det in­te länge in­nan la­get ha­de pre­sen­te­rat sig för hem­ma­publi­ken i Kin­narps are­na.

Se­basti­an Wänn­ström, ny från Rög­le, tryck­te in 1–0 ef­ter drygt åt­ta mi­nu­ters spel.

– Det är skönt att gö­ra mål men jag drar in­te för sto­ra väx­lar över det. Det kom­mer fler mat­cher, sä­ger Wänn­ström.

Må­let kom i spel i nu­me­rärt över­läge. En spel­form som kom­mer att bli av­gö­ran­de un­der sä­song­en, sä­ger HV-for­war­den ef­ter se­gern med 4–2.

–Det är grymt vik­tigt. Po­wer­play och box­play blir vik­ti­ga­re och vik­ti­ga­re för var­je säsong känns det som. Om man ska vin­na mat­cher i vin­ter mås­te man ha ett bra po­wer­play, sä­ger Wänn­ström.

Wänn­ström var in­te det en­da ny­för­vär­vet som gjor­de mål för HV71 den här ef­ter­mid­da­gen. Även Pi­er­re Eng­vall, som vär­va­des från Mo­ra i som­ras, fick nä­ta.

For­war­den vann puc­ken i of­fen­siv zon och tryck­te upp en back­hand i nät­ta­ket bakom Jo­a­cim Eriks­son i Djur­gårds­må­let. Må­let var Eng­valls förs­ta i HV-trö­jan.

–Det är otro­ligt skönt att få hänga förs­ta kas­sen i förs­ta mat­chen, sä­ger Eng­vall.

– Al­la for­wards vill gö­ra mål. Så att det kom i förs­ta mat­chen är rik­tigt skönt.

HV71:s se­ger kom ef­ter en tung för­sä­song där la­get en­dast vann två av sju mat­cher. Men ef­ter se­gern i pre­miä­ren ser det lju­sa­re ut för de re­ge­ran­de mäs­tar­na.

–Vi har många nya grab­bar och egent­li­gen ett helt nytt lag i år. Det gäl­ler att vi är öd­mju­ka och kör på så får vi växa mer och mer in i det här. För­sä­songs­mat­cher är till för att vi ska kom­ma in i det och nu är vi en bra bit på väg i al­la fall, sä­ger Wänn­ström.

Om det var mun­gi­por­na upp­åt i HV-läg­ret var det desto dyst­ra­re mi­ner hos Djur­går­den.

– Jag tyc­ker HV71 är bätt­re än vi. Vi får spe­la för­svars­spel och de får spe­la an­falls­spel tack va­re att de fore­chec­kar hårt på oss. De får spe­la upp med fart och så får de fast oss. Då blir vi li­te för då­li­ga med puc­ken, sä­ger Djur­går­dens trä­na­re Ro­bert Ohls­son.

– Jag tyck­te vi var för pas­si­va och in­te det bäs­ta Djur­går­den. Vi ha­de be­hövt va­ra det bäs­ta Djur­går­den i dag. ª

HV71:s Se­basti­an Wänn­ström jub­lar ef­ter sitt 1–0-mål mot Djur­går­den i SHLpre­miä­ren. Foto: Mi­kael Frit­zon/ TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.