Mi­e­le lyf­ter Mal­mö – Rög­le chans­löst

Svenska Dagbladet - - SPORT - Da­ni­el Kihl­ström

Ame­ri­ka­nen An­dy Mi­e­le ska lyf­ta Mal­mö till hög­re of­fen­si­va höj­der. Centern vi­sa­de vä­gen di­rekt i SHL-pre­miä­ren när Rög­le kör­des över med 5–0 i Skå­ne­der­byt.

– Att gö­ra mål di­rekt hö­jer själv­för­tro­en­det, sä­ger 29-åring­en, som även no­te­ra­des för en as­sist. Centern An­dy Mi­e­le mä­ter en­dast 171 cen­ti­me­ter ut­an skrid­skor, men 29-åring­en vi­sa­de i pre­miä­ren att han kom­mer att bli en stor at­trak­tion i SHL.

Den puckskick­li­ge ame­ri­ka­nen snur­ra­de stund­tals re­jält med Rög­le­spe­lar­na när Äng­el­holmsla­get kros­sa­des med 5–0 i Mal­mö are­na in­för drygt 9 000 åskå­da­re.

– Stäm­ning­en var fan­tas­tisk. Det är en­kelt att kom­ma in i mat­chen när publi­ken är så­dan här. Vi var tän­da in­för förs­ta mat­chen och publi­ken tän­de oss än­nu mer, sä­ger 29-åring­en ef­ter SHL-de­bu­ten.

Po­äng­stark har Mi­e­le all­tid va­rit. På 420 AHL-mat­cher no­te­ra­des han för 368 po­äng, varav 249 var fram­spel­ning­ar. Nu sva­ra­de han för Mal­mös led­nings­mål när det åter­stod 27 se­kun­der av den förs­ta pe­ri­o­den.

– Ett ti­digt mål gör att ner­vo­si­te­ten släp­per nå­got och man in­ser att man ba­ra spe­lar hoc­key och det är det vik­ti­gas­te, sä­ger Mi­e­le, som även spe­la­de fram ked­je­kam­ra­ten Ro­bin Al­va­rez till 4–0 halv­vägs in i den tred­je pe­ri­o­den.

Yt­ter­li­ga­re ett ny­för­värv presenterade sig för sin nya hem­ma­publik. For­war­den Da­ni­el Zaar slog ige­nom i Rög­le, men när han val­de att åter­vän­da till Sverige ef­ter två sä­song­er i AHL skrev 23-åring­en på för är­ke­ri­va­len i söd­ra Skå­ne. Nu sva­ra­de Zaar för 2–0 i slutet av den and­ra pe­ri­o­den.

Fär­je­stad tap­pa­de 2–0 till 2–2 mot Lin­kö­ping, men vann till slut med 3–2 ef­ter straf­far. Per Åslund av­gjor­de när han över­lis­ta­de Jo­nas ”Monst­ret” Gustavs­son, som var till­ba­ka i SHL och Karl­stad ef­ter åt­ta år i Nor­da­me­ri­ka. Men han fick en tung start mot sin ex-klubb. Fär­je­stad gick i förs­ta pe­ri­o­den fram till 2–0, ef­ter två­puc­kar i Gustavs­sons plock­handskryss. ª

Mal­möju­bel ef­ter att ny­för­vär­vet An­dy Mi­e­le satt 1–0 mot Rög­le. Foto: Björn Lind­gren/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.