Kim Käll­ströms ka­non sät­ter press på Mal­mö

Svenska Dagbladet - - SPORT - An­ders Wal­lin

Djur­går­den fort­sät­ter att ja­ga se­ri­e­le­da­ren Mal­mö FF. Men Özcan Mel­ke­michel tit­tar in­te upp­åt i ta­bel­len.

– Det är ett kop­pel av lag bakom oss, och först och främst mås­te vi hål­la dem bakom oss, sa­de trä­na­ren ef­ter 4–1 mot Öre­bro. ja, det är gans­ka myc­ket på sju mat­cher. Men skul­le de för­lo­ra, då är pres­sen på dem. Lag­kap­te­nen Kim Käll­ström: –För oss känns det som att Mal­mö kom­mer ta det här till slut. Men det är klart, vi får gö­ra vår lil­la grej i bak­vatt­net och så får vi se hur långt det räc­ker. Men än så länge lig­ger fo­kus på att hål­la and­ra plat­sen, sa­de han. of­ta man gör mål längre och då kan det va­ra li­ka bra att gö­ra det or­dent­ligt när man gör det, sa­de Käll­ström och an­såg att full­träf­fen var pre­cis vad la­get be­höv­de i det ske­det av mat­chen.

– Det kän­des som att mat­chen stod och stam­pa­de li­te. De ha­de bol­len och vi ha­de chan­ser­na, det (må­let) kom i ett bra läge för oss och se­dan kom två­an (Felix Beij­mo) gans­ka snabbt in­på. Se­dan ha­de vi järn­koll på det.

Gäs­ter­nas Nahir Be­sa­ra såg till att ska­pa li­te oro bland hem­ma­publi­ken när han fint skru­va­de in en fri­spark till 1–2 i 57:e mi­nu­ten.

Men så myc­ket mer än så blev det in­te.

Djur­går­den – och främst Mag­nus Eriks­son – såg se­dan till att säk­ra Djur­går­dens tre­po­äng­a­re.

I 62:a mi­nu­ten tog mitt­fäl­ta­ren sig in bakom Öre­bros back­lin­je, lu­ra­de Jans­son och rul­la­de 3–1. Tre minuter se­na­re skic­ka­de han in sitt elf­te all­svens­ka mål för sä­song­en på straff, ef­ter att Bren­dan Hi­nes-Ike ha­de dra­git ner Eng­vall i straff­om­rå­det.

Med 4–1-se­gern kli­ver Djur­går­den upp på 43 po­äng. Mal­mö, som mö­ter Ham­mar­by hem­ma i dag, top­par fort­fa­ran­de all­svens­kan, fy­ra po­äng fö­re Stock­holms­klub­ben. ª

Djur­går­dens Kim Käll­ström gra­tu­le­ras av Jo­nas Ols­son (till väns­ter) ef­ter 1-0. Foto: Hen­rik Montgomery/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.