Dahl­gren änt­li­gen en vin­na­re: Jag har haft en dröm­sä­song

Svenska Dagbladet - - SPORT - Jo­nas Dag­son

Ro­bert Dahl­gren ha­de tre chan­ser att säk­ra mäs­ter­ska­pet. Han be­höv­de ba­ra en. Dahl­gren är STCC-mäs­ta­re 2017.

– Jag har haft en dröm­sä­song, sä­ger han. Han fick en cross som fy­ra­å­ring, en gokart som sex­å­ring och blev proffs när han var tret­ton. Må­let var in­ställt på for­mel 1 och han kom långt.

– Jag var nä­ra men än­då långt ifrån, sä­ger han.

Men när han kom till STCC 2004 änd­ra­des in­rikt­ning­en. Se­dan dess har må­let va­rit att vin­na den störs­ta ra­cing­ti­teln som finns i Sverige.

– Jag vil­le in­te ba­ra vin­na STCC. Jag vill gö­ra det på ett snyggt sätt. Att jag har haft fart, fat­tat rätt be­slut och gjort allt en­ligt boken. Jag vil­le vin­na på rätt sätt, sä­ger Dahl­gren.

Han har va­rit nä­ra fy­ra gång­er – 2004, 2007, 2010 och 2016 – och kom­mit att kal­las ”den stän­di­ge två­an”. Och det har re­tat ho­nom. Ef­ter fre­da­gens kvalstrul gjor­de Dahl­gren i går pro­ces­sen kort och tog den nöd­vän­di­ga po­äng­en re­dan i förs­ta lop­pet i Man­torp.

– Jag vil­le ha num­mer två på bi­len i år, för jag vil­le bli påmind var­je gång jag satt bakom rat­ten att det num­ret ska jag ald­rig ha igen.

Näs­ta säsong kör han med num­mer ett.

In­för sä­song­en 2017 be­stäm­de sig Ro­bert Dahl­gren för att se sig om. Han vil­le fo­ku­se­ra på ra­cing­en, in­te allt run­tom­kring. Han bör­ja­de job­ba som bil­för­säl­ja­re på ett fö­re­tag i Skel­l­ef­teå för att kun­na äg­na sig ba­ra åt själ­va täv­lan­det.

– Någ­ra trod­de jag skul­le läg­ga av. Men det har det ald­rig hand­lat om. Jag vil­le ba­ra fo­ku­se­ra på det som är ro­ligt, själ­va ra­cing­en, sä­ger han.

Och för­sla­get från PWR Racing pas­sa­de per­fekt, även om årets säsong in­te har va­rit spikrak. Un­der and­ra ra­cing­hel­gen i Alas­ta­ro i Fin­land do­mi­ne­ra­de Jo­han Kristof­fers­son och Volks­wa­gen to­talt.

– Vi blev full­stän­dig ut­skå­pa­de, er­kän­ner Dahl­gren.

Ef­ter lop­pen gick han in till team­che­fen Da­ni­el Hag­löf och för­kla­ra­de: ”Det här går in­te om vi in­te gör för­änd­ring­ar”.

– Vi tog tuf­fa be­slut. Vi om­or­ga­ni­se­ra­de, gjor­de oss av med folk, ska­pa­de en ny an­da i tea­met, en ny dy­na­mik.

Un­der sä­song­en har ”Rob­ban” Dahl­gren vun­nit sju lopp, och bli­vit om­körd ba­ra en en­da gång.

Hur myc­ket är det din se­ger och hur myc­ket är det tea­mets?

–Det är verk­li­gen en tea­min­sats. Ska jag sä­ga 50/50.

Att hö­ja po­ka­len för to­tal­se­gern i går har han vän­tat på länge.

– Jag har ald­rig rört den po­ka­len ti­di­ga­re. Jag har be­stämt mig för att förs­ta gång­en jag tar i den ska va­ra när jag hö­jer den, sä­ger Dahl­gren.

Någ­ra pla­ner på att dra sig till­ba­ka när han nu nått top­pen finns in­te. Dahl­grens kon­trakt med PWR Racing är på två plus ett år.

– Jag är till­ba­ka näs­ta år för att för­sva­ra min ti­tel, lo­var den ny­bliv­ne mäs­ta­ren Ro­bert Dahl­gren, med må­let att i fort­sätt­ning­en bli kal­lad för den stän­di­ge et­tan. ª Ta­bell­po­si­tio­nen änd­rar ing­et i Özcan Mel­ke­michels upp­lägg. Det är hela tiden en match i ta­get som gäl­ler, och ef­ter do­mi­nan­sen och 4–1-se­gern mot Öre­bro på Te­le2 are­na hand­la­de det mesta om Djur­går­dens bor­t­a­mö­te med Elfs­borg på tis­dag.

Mal­mö FF? Se­ri­e­le­da­ren finns så klart där i tan­kar­na men i och med av­stån­det – Mal­mö le­der med fy­ra po­äng och har en match mind­re spe­lad – har Mel­ke­michel & Co mest fo­kus på att för­sva­ra and­ra plat­sen.

–Helt är­ligt, det är ett kop­pel av lag bakom oss ock­så. Först och främst mås­te vi hål­la dem bakom oss. Det en­da vi kan gö­ra är att vin­na vå­ra mat­cher, se­dan får vi se hur det går för Mal­mö. Det är ing­et som vi kan på­ver­ka, sa­de han.

– Sju po­äng, om de skul­le vin­na,

– Den här vec­kan blir li­te av­gö­ran­de. Det är tre mat­cher på kort tid och vi kom­mer mär­ka vart det är på väg, men vårt fo­kus är att för­sva­ra vår and­ra plats. Se­dan får vi se li­te hur det ut­spe­lar sig.

I hem­ma­mö­tet med Öre­bro var det Käll­ström som vi­sa­de vä­gen för Djur­går­den. Det var i den tolf­te mi­nu­ten som mitt­fäl­ta­ren drog till på halv­vol­ley och skic­ka­de in 1–0-må­let i mål­vak­ten Oscar Jans­sons hög­ra kryss.

–Jag fick en jäd­ra träff. Den studsade upp gött, det var ba­ra blun­da och skju­ta. Det är in­te så

Ro­bert Dahl­gren med STCC-po­ka­len. Foto: Ste­fan Jer­re­vång/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.