Ös­tersund, som man nor­malt för­knip­par med miss­lyc­ka­de OS-an­sök­ning­ar, skid­skyt­te och längd­ski­dor, är det ro­li­gas­te som hänt svensk klubb­fot­boll på många år.

Svenska Dagbladet - - SPORT -

Att han lyc­kas i just Ös­tersund är kans­ke ing­en till­fäl­lig­het. Där har han fått byg­ga från grun­den i lugn och ro, i en stad där fot­bol­len all­tid stått i skug­gan av de sto­ra vin­te­rid­rot­ter­na. Det skul­le va­ra in­tres­sant att se hur Pot­ter skul­le kla­ra sig i en tra­di­tio­nellt stör­re klubb där tå­la­mo­det in­te är li­ka stort och kra­ven från sup­port­rar och klubbled­ning en an­nan.

Men just nu finns ju ab­so­lut ing­en an­led­ning för ho­nom att läm­na Jämt­land. Mil­jo­ner­na rul­lar in för var­je po­äng ÖFK tar i Eu­ro­pa Le­a­gue, sam­ti­digt som klub­bens spe­la­re blir allt he­ta­re på trans­fer­mark­na­den. Och det geo­gra­fis­ka lä­get är egent­li­gen ing­et problem för att ut­veck­las yt­ter­li­ga­re och bli en av de störs­ta klub­bar­na i Sverige. Se ba­ra på Ro­sen­borg i Trond­heim, 26 mil väs­terut, som är Nor­ges le­dan­de klubb med 24 in­hems­ka se­rie­seg­rar, el­va cup­tit­lar och spel i Cham­pi­ons Le­a­gue nio gång­er.

När får vi se Ös­tersund, och Gra­ham Pot­ter, i Cham­pi­ons Le­a­gue?

An­ders Lind­blad är SvD:s sport­krö­ni­kör.

Gra­ham Pot­ter höjs till sky­ar­na av si­na spe­la­re ef­ter en av säsongens seg­rar. Svenska Dag­bla­dets sport­krö­ni­kör An­ders Lind­blad in­stäm­mer i hyll­ning­ar­na och me­nar att Ös­tersunds trä­na­re är Sve­ri­ges just nu mest spän­nan­de id­rotts­pro­fil. Foto: TT/Arkiv

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.