Mål­löst och po­äng­löst för Hodg­son

Svenska Dagbladet - - SPORT - TT

Roy Hodg­son er­sat­te i vec­kan Frank de Bo­er som trä­na­re i Crys­tal Pa­la­ce, men den 70-åri­ge eng­els­man­nen lyc­ka­des in­te få fart på den kri­san­de Lon­don­klub­ben i de­bu­ten. I stäl­let var det mesta pre­cis som van­ligt. Re­dan i sjät­te mi­nu­ten ham­na­de Crys­tal Pa­la­ce i un­der­läge hem­ma på Sel­hurst Park, när Sout­hamp­tons Ste­ven Davis snap­pa­de upp en ut­box­ning och pla­ce­ra­de in matchens en­da mål.

I och med 0–1-för­lus­ten slog Crys­tal Pa­la­ce ett ne­ga­tivt li­ga­re­kord ef­ter att ha in­lett sä­song­en med fem mat­cher ut­an va­re sig po­äng el­ler mål. La­get lig­ger sist i Pre­mi­er Le­a­gue, med noll po­äng och 0–8 i mål­skill­nad. Det är dess­utom svårt att se nå­gon ljus­ning i sik­te den när­mas­te tiden. I de tre kom­man­de om­gång­ar­na väntar topp­la­gen Man­ches­ter Ci­ty, Man­ches­ter Uni­ted och Chel­sea.

Man­ches­ter Ci­ty är ny se­ri­e­le­da­re ef­ter lör­da­gens över­kör­ning – 6–0 bor­ta mot Wat­ford. Ser­gio Agüe­ro stod för ett hat­t­rick och fick säll­skap av Gabri­el Je­sus, Ni­co­las Ota­men­di och straff­skyt­ten Ra­he­em Ster­ling i mål­pro­to­kol­let.

Sam­ti­digt har Li­ver­pool fort­sat­ta be­kym­mer. Ef­ter 0–5 mot just Ci­ty för­ra hel­gen och 2–2 hem­ma mot Se­vil­la i veckans Cham­pi­ons Le­a­gue blev det ett nytt po­äng­tapp (1–1) när Burn­ley kom till An­fi­eld. ª Ef­ter den när­mast pin­sam­ma 0–4-för­lus­ten mot Li­ver­pool i slutet av au­gusti sat­te sig Arsè­ne Weng­er, pre­cis som van­ligt, på ett po­di­um för att hål­la press­kon­fe­rens.

Pre­cis som van­ligt, ef­ter ett svagt re­sul­tat, hand­la­de i prin­cip al­la frå­gor­na om den 67-åri­ge frans­man­nens fram­tid i klub­ben.

Pre­cis som van­ligt ha­de de­lar av Ar­se­nal-sup­port­rar­na öp­pet vi­sat sitt miss­nö­je med sin hu­vud­trä­na­re.

– Om det är jag som är pro­ble­met, ja då är det jag som är pro­ble­met. Jag är led­sen för att det är jag som är pro­ble­met, sa­de Weng­er ky­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.