Myc­ket på spel för Weng­er i der­byt – men det är pre­cis som van­ligt

Svenska Dagbladet - - SPORT - Mi­kael Wi­der­berg

Mar­ken gung­ar un­der Arsè­ne Weng­ers föt­ter.

Men in­för da­gens der­by mot Chel­sea står Ar­se­nal-trä­na­ren sta­digt.

På sam­ma sätt som han har gjort de se­nas­te 21 åren.

Att va­ra ifrå­ga­satt har Arsè­ne Weng­er fått vän­ja sig vid.

För någ­ra år se­dan hand­la­de myc­ket av kri­ti­ken om hans ovil­ja att vär­va rik­ti­ga stjärn­namn, nu­me­ra hand­lar den om – ja, det mesta. Fak­tiskt.

De se­nas­te sä­song­er­na har Weng­er öpp­nat plån­bo­ken, så sent som i som­ras köp­tes den frans­ke skyt­te­kung­en Alex­an­dre Laca­zet­te för re­kord­sum­man 53 mil­jo­ner eu­ro, mot­sva­ran­de cir­ka 535 mil­jo­ner kro­nor. Men trots för­stärk­ning­ar har in­te la­get lyft till den ni­vån många för­vän­tar sig, och för det hålls Weng­er an­sva­rig.

För­ra sä­song­en vann Ar­se­nal för­vis­so FA-cu­pen, men en i sam­man­hang­et blyg­sam fem­te­plats i Pre­mi­er Le­a­gue in­ne­bär att Lon­don­klub­ben in­te finns med i Cham­pi­ons Le­a­gue i höst – för förs­ta gång­en på 20 år.

När det stod klart att Ar­se­nal mis­sa­de mäs­tartur­ne­ring­en fick Weng­er ut­stå mer kri­tik än vad han ti­di­ga­re nå­gon­sin upp­levt un­der si­na 21 år som trä­na­re för la­get.

Men i stäl­let för att väl­ja den enk­la ut­vä­gen och av­gå, val­de Weng­er att stan­na kvar. Han skrev un­der ett nytt tvåårs­kon­trakt med Ar­se­nal och job­ba­de lugnt vi­da­re. Så som han all­tid har gjort.

Un­der hös­ten har Ar­se­nal blan­dat och gett i li­gan. Vid si­dan av stor­för­lus­ten mot Li­ver­pool har ”Gun­ners” även nol­lats av Sto­ke, men ploc­kat hem en solklar 3–0-se­ger mot Bour­ne­mouth och en be­tyd­ligt mer dar­rig 4–3-vinst mot Lei­ces­ter.

Da­gens der­by bor­ta mot den re­ge­ran­de mäs­tar­klub­ben Chel­sea får där­för ses som en klas­sisk vat­ten­de­la­re för Ar­se­nal. Och för Arsè­ne Weng­er.

Tre po­äng skul­le in­ne­bä­ra att Ar­se­nal ha­kar på i top­pen av ta­bel­len, Weng­er skul­le få li­te mer ar­bets­ro och de all­ra värs­ta olyckskor­par­na skul­le nog slu­ta kraxa. För ett tag, i var­je fall.

En för­lust, dä­re­mot, skul­le in­ne­bä­ra att det för­mod­li­gen blå­ser upp en ny storm runt frans­man­nen och frå­gan är om han skul­le kla­ra av att re­da ut den på sam­ma sätt som han gjort för­ut. Själv är han dock över­ty­gad om att så är fal­let. Arsè­ne Weng­er är helt sä­ker på att Ar­se­nal kan vin­na Pre­mi­er Le­a­gue.

– Var­för in­te? Okej, vi för­lo­ra­de stort mot Li­ver­pool, men vi ska gott­gö­ra det snabbt. And­ra lag som ses som fa­vo­ri­ter är in­te i bätt­re po­si­tion än oss, sa­de han till brit­tis­ka tid­ning­en In­de­pen­dent.

Ar­se­nal kom­mer till bor­t­a­der­byt stärk­ta av 3–1-se­gern mot tys­ka Köln i Eu­ro­pa Le­a­gues-förs­ta grupp­spelsom­gång. Men den mat­chen spe­la­des så sent som i tors­dags kväll och giss­nings­vis lär det fin­nas bå­de en och två spe­la­re som brot­tas med slit­na ben.

Det är emel­ler­tid ing­et problem en­ligt Arsè­ne Weng­er.

– Jag har 25 topp­spe­la­re i trup­pen. Al­la slåss om plat­ser­na. ª

Trä­na­ren Arsè­ne Weng­er är ett stän­digt dis­kus­sions­äm­ne bland klub­bens sup­port­rar. Foto: Tim Ire­land/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.