Svensk DC-fram­gång: Det be­ty­der myc­ket

Svenska Dagbladet - - SPORT - TT

Brö­der­na Ymer gjor­de grund­job­bet. Markus Eriks­son och Jo­han Brun­ström av­slu­ta­de det. Dub­bel­se­gern in­ne­bär att Sverige har oin­tag­li­ga 3–0 mot Li­tau­en och är klart för näst högsta di­vi­sio­nen i Davis Cup.

Brö­der­na Eli­as och Mi­kael Ymer gav svens­kar­na en drömstart och 2–0-led­ning i fre­da­gens sing­lar.

De ta­lang­ful­la ten­nisbrö­der­na satt se­dan på läk­ta­ren i Båstad och såg Markus Eriks­son och Jo­han Brun­ström av­gö­ra DC­mat­chen.

Det ny­kom­po­ne­ra­de pa­ret – för Markus Eriks­son var det dubbel­de­but i DC-sam­man­hang – slog en­kelt Lau­ry­nas Gri­ge­lis och Ta­das Ba­be­lis med 3–0 i set.

Där­med är den gam­la stor­na­tio­nen med sju DC-tit­lar klart för näst högsta di­vi­sio­nen, Eu­ro­pa­och Afri­ka­zo­nens grupp 1.

– Det be­ty­der väl­digt myc­ket. Vi hör hem­ma i den hög­re di­vi­sio­nen. Nu får vi mö­ta bätt­re spe­la­re. Det är vik­tigt, spe­ci­ellt ef­tersom vi har ett ungt lag, sa­de Jo­han Brun­ström i se­gerin­ter­vjun i ten­nisplay.se.

Ova­ne dub­bel­spe­la­ren Markus Eriks­son var ock­så nöjd.

– Det var hur lätt som helst. Det var ba­ra att hål­la bol­len i spel och se­dan sat­te Jo­han dit den, sa­de han och fort­sat­te all­var­li­ga­re:

– Det kän­des kan­tigt i bör­jan. Men det var skönt att vi fick förs­ta set. ª

Roy Hodg­son in­led­de sin tid i Crys­tal Pa­la­ce med för­lust. Foto: Da­ni­el Ham­bu­ry/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.