Fakta | Col­son White­he­ad om …

Svenska Dagbladet - - BERGLINS SÖNDAG -

ti­o­nen, om be­hand­ling­en av USA:s ur­sprungs­be­folk­ning.

– Och res in­te mo­nu­ment över för­rä­da­re, ta ner dem, du kan åter­vin­na dem och re­sa en sta­ty över Ge­or­ge Ro­me­ro, re­gis­sö­ren till ”Night of the living de­ad”, han gick ny­li­gen bort. Han för­tjä­nar en sta­ty. El­ler Ig­gy Pop. Många är be­tyd­ligt mer för­tjän­ta av sta­ty­er än Ro­bert E Lee. Det ver­kar som att det i Eu­ro­pa har bli­vit en frå­ga om ytt­ran­de­fri­het men för min del är det svårt att för­stå var­för man re­ser en sta­ty över en för­rä­da­re som för­kla­ra­de krig mot sitt land i syf­te att upp­rätt­hål­la sla­ve­ri­et.

Hur lär sig ame­ri­ka­ner om sla­ve­ri­et?

– Jag var åt­ta år när ”Röt­ter” vi­sa­des på tv, det blev ett stort kul­tu­rellt fe­no­men i USA. Vi kol­la­de på det hela fa­mil­jen, jag och mi­na tre sys­kon och vå­ra för­äld­rar för att lä­ra oss om hur vi kom till det här lan­det. Sla­ve­ri­et lärs in­te di­rekt ut i sko­lor­na, man hop­par över det. Det läggs ing­en sär­skild tyngd på att se till att män­ni­skor kän­ner till den de­len av vår histo­ria.

Hop­par man över det?

– Jo, ja. I fem­man ha­de vi fem minuter om sla­ve­ri­et och 40 minuter om Abra­ham Lin­coln och sen var det bra. I hög­sta­di­et tio minuter om med­bor­gar­rätts­rö­rel­sen och 40 minuter om Mar­tin Lut­her King. En del ar­tik­lar om min bok jäm­för den med fil­mer som ”12 ye­ars a sla­ve” el­ler ”Djan­go un­chai­ned” vil­ket vi­sar hur li­ten re­fe­rens­ra­men är. Om Ta­ran­ti­no är din re­fe­rens till sla­ve­ri­et så har ut­bild­nings­sy­ste­met up­pen­bar­li­gen svi­kit oss.

Det finns re­dan pla­ner på att gö­ra tv av ”Den un­der­jor­dis­ka järn­vä­gen” med ”Moon­light”-re­gis­sö­ren Bar­ry Jenkins vid rod­ret. Ma­nus­ar­be­tet på­går och fil­man­det ska för­hopp­nings­vis star­ta näs­ta år. En an­nan dramaserie som be­hand­lar sla­ve­ri­et är ock­så på gång, HBO­pro­du­ce­ra­de ”Con­fe­de­ra­te”. Den skild­rar ett USA där syd­sta­ter­na, kon­fe­de­ra­tio­nen, lyc­ka­des bry­ta sig ur Fö­ren­ta sta­ter­na och där sla­ve­ri­et där­för än­nu finns kvar. Se­ri­en ska in­te ha pre­miär för­rän 2019 men har re­dan fått en hel del kri­tik och Col­son White­he­ad stäm­mer in.

– Som en del re­dan på­pe­kat, svar­ta män­ni­skor i USA be­hö­ver in­te en sci­ence fic­tions­e­rie för att vi­sa hur det skul­le va­ra om kon­fe­de­ra­tio­nen ha­de be­stått. Det har ju vi­sat sig de se­nas­te vec­kor­na – att kon­fe­de­ra­tio­nen fak­tiskt har be­stått. För oss.

”Con­fe­de­ra­te” är ska­pad av män­nen bakom ª … lit­te­ra­tur som ökar kun­ska­pen om sla­ve­ri­et: ”Fre­de­rick Douglas och Har­ri­et Jacobs. De pub­li­ce­ra­des på 1850-ta­let och var vik­ti­ga för att lä­ra män­ni­skor i norr om vad som hände i sö­dern. Det är per­son­li­ga historier men även väl­digt po­li­tis­ka skrif­ter. ’Bound for Ca­naan’ är en an­nan bok om den un­der­jor­dis­ka järn­vä­gen, även Eric Fo­ners ’Ga­te­way to free­dom’. ’The half has ne­ver be­en told’ av Ed­ward E Bap­tist är en väns­ter­po­li­tisk ma­te­ri­a­lis­tisk kri­tik av sla­ve­ri­et.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.