Fakta | Fler spel där man kan um­gås med and­ra

Svenska Dagbladet - - BERGLINS SÖNDAG -

et är tis­dag­kväll och dags för raid. Van­ligt­vis tu­ras jag och min flick­vän om att läg­ga vår dot­ter men på tis­da­gar får jag tid och ut­rym­me att sät­ta mig fram­för tv:n ostörd re­dan halv åt­ta. Jag skju­ter fram fa­vo­rit­få­töl­jen, tar på mig mitt he­ad­set och tryc­ker igång ”Des­tiny” på min spel­ma­skin.

En ef­ter en hör jag mi­na raid­kom­pi­sar hop­pa in i röst­chat­ten. LarsF och bain­sey105 från Dan­mark och Storbritannien. VRDRS, JMck8 och Aing­er26uk. Och så klart To­kiX70 från Nor­ge vars tor­ra men tål­mo­di­ga stäm­ma hjälpt mig i spe­let så många gång­er. Han är en ”sher­pa”, en vän­lig gui­de som vi­sar nya spe­la­re hur man kla­rar de svå­ras­te de­lar­na av ”Des­tiny”.

Svå­rast av allt? En raid: ett avan­ce­rat upp­drag med fle­ra del­mo­ment som kan ta fle­ra tim­mar och krä­ver fem and­ra spe­la­re. Till­sam­mans har vi till­bring­at tu­sen­tals tim­mar i ”Des­tiny” se­dan spe­let kom ut för tre år se­dan. För någ­ra da­gar se­dan släpp­tes ”Des­tiny 2”, den förs­ta rik­ti­ga upp­föl­ja­ren och ett av årets sto­ra tv-spels­släpp. Nya värl­dar att ut­fors­ka, nya upp­drag att spe­la och, kans­ke fram­för allt, en ny raid. Vi har sett fram emot ”Des­tiny 2” i fle­ra må­na­der.

I kväll är det dock ”Wrath of the machi­ne” som gäl­ler, en raid från den se­nas­te sto­ra upp­da­te­ring­en från för­ra året. Un­der tiden vi väntar på att al­la ska log­ga in pra­tar vi om livet i all­män­het. Hur det var på job­bet un­der da­gen, för­ra veckans raid el­ler om nå­gons ny­föd­da som so­ver då­ligt på nat­ten. El­ler ba­ra lar­var oss och skäm­tar med varand­ra. Ge­nom mitt he­ad­set hör jag en be­bis grå­ta i bak­grun­den. En av spe­lar­na för­svin­ner och kom­mer till­ba­ka någ­ra minuter se­na­re. Näs­tan al­la i grup­pen är 30 plus och för­äld­rar, sam­man­för­da en­bart av sitt sto­ra in­tres­se för tv-spel och ”Des­tiny”.

När al­la log­gat in, to­talt sex per­so­ner, bör­jar vi spe­la. Jag har ald­rig träf­fat nå­gon av dem på rik­tigt men vi spe­lar med varand­ra minst en gång i vec­kan. Det finns många fö­re­ställ­ning­ar om män­ni­skor som spe­lar tv-spel, att de är iso­le­ra­de ton­å­ring­ar ut­an rik­ti­ga vän­ner, el­ler nör­di­ga män som in­te vux­it upp och fort­fa­ran­de bor hem­ma. Så hur kan ett tv-spel bli höj­den av so­ci­alt um­gänge för den här stres­sa­de små­barns­pap­pan?

DSpel­fö­re­ta­get Bungie är in­hyst in­ne i ett gam­malt bi­o­graf­pa­lats i Bel­levue ut­an­för Se­att­le. Bred­vid en­trén har de en bild av rym­den, ut­for­mad som en gam­mal sjö­kar­ta, med de la­tins­ka or­den Per Au­da­cia Ad Ast­ra i små bok­stä­ver bred­vid – ”Through bold­ness to the stars”. De är mest kän­da för ”Ha­lo”-se­ri­en med den iko­nis­ka Mas­ter Chi­ef i hu­vud­rol­len, men har de se­nas­te åren job­bat ute­slu­tet med Des­tiny. Det sto­ra spel­fö­re­ta­get Acti­vi­sion Bliz­zard gick in som part­ner och bud­ge­te­ra­de cir­ka 4 mil­jar­der svenska kro­nor för att pro­du­ce­ra och mark­nads­fö­ra spel­se­ri­en un­der en ti­o­års­pe­ri­od. I sep­tem­ber 2014 kom det förs­ta ”Des­tiny” och spe­let har un­der de tre år som gått se­dan dess haft över 20 mil­jo­ner spe­la­re värl­den över.

Bungie är märk­bart stol­ta över bå­de ”Ha­lo” och ”Des­tiny”. I fo­a­jén till den gam­la te­a­tern, som nu­me­ra fun­ge­rar bå­de som re­cep­tion och ut­rym­me för att vi­sa upp pri­ser och me­mo­ra­bi­lia, står en byst av Mas­ter Chi­ef bred­vid en stor Fal­len i na­tur­lig stor­lek – en av ut­omjording­ar­na i ”Des­tiny”. En vå­ning upp finns den sto­ra sa­long­en som nu­me­ra är om­gjord till en en­da stor kon­tor­sy­ta. Här job­bar un­ge­fär 600 per­so­ner, allt­i­från de­sig­ners och pro­gram­me­ra­re till mu­si­ker och för­fat­ta­re.

I ett av hör­nen finns ett pent­ry med disk­bänk och en över­fylld snacks­hyl­la. Ovan­för häng­er tre sto­ra skär­mar som i re­al­tid vi­sar sta­tus för vad som hän­der i ”Des­tiny”. En skärm vi­sar en bland­ning av li­ve­streams från män­ni­skor som spe­lar, en an­nan har en kar­ta över var spe­la­re be­fin­ner sig just nu. I den tred­je syns en en­kel graf över hur många som är in­log­ga­de vid en spe­ci­fik tid­punkt de se­nas­te da­gar­na. Var­je tis­dag åker det där strec­ket kraf­tigt upp­åt när det är dags för ”week­ly re­set”, en tid­punkt då de ak­ti­vi­te­ter som ba­ra kan gö­ras en gång i vec­kan åter blir till­gäng­li­ga. Det är di­rekt ef­ter den som vi har vår tis­dags­raid.

I ”Des­tinys” värld har vårt sol­sy­stem fått be­sök av The Tra­ve­ler, ett sfä­riskt fö­re­mål med ett mys­tiskt med­ve­tan­de, som tar mänsk­lig­he­ten in i en ny guld­ål­der. Livs­läng­den ökar dra­ma­tiskt, ve­ten­ska­pen tar sto­ra kliv fram­åt och sol­sy­ste­met ko­lo­ni­se­ras. Men mörk­ret, den obe­skriv­ba­ra kraft som ho­tar allt liv i uni­ver­sum, har följt ef­ter The Tra­ve­ler. Ut­omjor­dis­ka ra­ser at­tac­ke­rar och tryc­ker till­ba­ka mänsk­lig­he­ten till den sista sta­den på jor­den. I ett sista de­spe­rat för­sök att räd­da män­ni­skor­na off­rar The Tra­ve­ler sig själv och spri­der sitt ljus för att ska­pa Gu­ar­di­ans, för­sva­ra­re över den sista sta­den på jor­den.

I ”Des­tiny 2” är odd­sen emot oss än­nu mer än ti­di­ga­re. Den här gång­en är mänsk­lig­he­ten un­der at­tack av Do­mi­nus Ghaul, en skräc­kin­ja­gan­de ut­omjording som ge­nom en över­rask­ning­s­at­tack lyc­kats ta över den sista sta­den. Nu mås­te de åter­stå­en­de Gu­ar­di­ans be­ge sig ut i sol­sy­ste­met och sam­la ihop över­le­var­na för en sista de­spe­rat mot­at­tack. Det är en fil­misk upp­le­vel­se, med or­kes­ter­mu­sik och skå­de­spe­larin­sat­ser från Lan­ce Red­dick (”The wi­re”), Gi­na Tor­res (”Westworld”) och Bill Nig­hy (”Har­ry Pot­ter”).

I ett kon­fe­rens­rum på ett ho­tell någ­ra hund­ra me­ter från Bungi­es kon­tor sit­ter Mark No­sewort­hy, hu­vud­pro­du­cent för ”Des­tiny 2” och den per­son som an­sva­rar för pro­duk­tio­nen för spe­let.

– Tänk dig en värld som du vill va­ra en del av, hur ser den ut? Den mås­te va­ra väl­kom­nan­de! Även om ”Des­tiny” ut­spe­lar sig i en mörk fram­tid där mänsk­lig­he­ten står på un­der­gång­ens rand är det fort­fa­ran­de en plats ª The el­der scrolls on­li­ne On­li­ne­spel ba­se­rat på de po­pu­lä­ra fan­ta­sy­spe­len i ”El­der scrolls”-se­ri­en.

ª Grand theft au­to V

Ett av värl­dens mest sål­da spel har ett se­pa­rat on­li­ne­lä­ge där spe­la­re kan rå­na ban­ker och an­nat till­sam­mans med si­na kom­pi­sar.

ª World of warcraft

Det förs­ta on­li­ne­spe­let som slog ige­nom stort och som än idag spe­las av mil­jo­ner spe­la­re.

Niklas Alic­ki har spel­tid 19.30 på tis­da­gar. Ne­dan: skärm­dum­par ur spe­let ”Des­tiny 2”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.