Fakta | Känd för ”Ghost world”

Svenska Dagbladet - - BERGLINS SÖNDAG -

te bäst­säl­jan­de se­ri­e­al­bum ”Pa­ti­ence” – där en man re­ser till­ba­ka i sin mör­da­de hust­rus för­flut­na med hjälp av en tids­ma­skin – ska upp på vi­ta du­ken. Film­rät­tig­he­ter­na sål­des i vint­ras, och Clo­wes job­bar just nu på ma­nu­set. Förs­ta Clo­wes-se­ri­en på bio var den svar­ta ko­me­din ”Ghost world” (2001) med Scar­lett Jo­hans­son i en av hu­vud­rol­ler­na – av många sedd som den de­fi­ni­ti­va ton­år­sång­est­fil­men.

Var­för tror du att di­na be­rät­tel­ser läm­par sig så väl för film?

–Jag är fak­tiskt in­te sä­ker. Det en­da jag tän­ker är att jag har hål­lit på med det här så länge att många av mi­na ti­di­ga fans från 90-ta­let nog har växt upp och fått jobb som che­fer och pro­du­cen­ter i film­bran­schen. Jag blir all­tid för­vå­nad när nå­gon så­dan per­son sä­ger att de läs­te mi­na se­ri­er för 20 år se­dan, då jag ald­rig träf­fa­de en en­da män­ni­ska med ett re­spek­ta­belt ar­be­te.

Clo­wes-fil­mer­na har även att gö­ra med att se­ri­e­tid­ning­ar på bred front har bli­vit en nä­rings­käl­la för ett kri­san­de Hol­ly­wood. Se­ri­e­tid­nings­för­lag som Mar­vel har ex­pan­de­rat till film­bo­lag, och bi­o­gra­fer­na sväm­mar över av tri­kå­block­bus­ters. Men även mer al­ter­na­ti­va se­ri­er har se­dan 00-ta­let bli­vit film – väst­värl­den har kom­mit ikapp Asi­en där teck­na­de be­rät­tel­ser länge be­trak­tats som vil­ket me­dium som helst. Som ex­em­pel kan man näm­na ”Per­se­po­lis”, Mar­ja­ne Satra­pis själv­bi­o­gra­fi om irans­ka re­vo­lu­tio­nen – som blev ani­me­rad film 2007, el­ler den frans­ka les­bis­ka se­ri­e­ro­ma­nen ”Blå är den var­mas­te fär­gen” av Ju­lie Ma­roh, som be­lö­na­des med Guld­pal­men 2013.

Da­ni­el Clo­wes se­ri­e­al­bum om ud­da män­ni­sko­ö­den har al­la fått stort ge­nom­slag, i syn­ner­het på film. Clo­wes blev bland an­nat Oscarsno­mi­ne­rad för ma­nu­set till ”Ghost world” 2002. När jag i vint­ras i en svet­tig skid­stu­ga i Utah un­der Sun­dan­ce Film Fes­ti­val träf­fa­de Woody Har­rel­son och Lau­ra Dern – som i ”Wil­son” spe­lar hu­vud­per­so­nens ex­fru – be­to­na­de de bå­da Clo­wes sätt att fånga mänsk­li­ga egen­he­ter i kniv­skar­pa bild­nar­ra­tiv. Näs­tan som att han gjort över­am­bi­tiö­sa sto­ry­boards helt och hål­let äm­na­de för film. ª Namn: Da­ni­el ”Dan” Gil­le­spie Clo­wes. ª Ålder: 56 år.

ª Född: Chi­ca­go, Il­li­no­is.

ª Bor: Pi­ed­mont, Ka­li­for­ni­en.

ª Familj: Frun Eri­ka Clo­wes och tolvå­ri­ga so­nen Char­lie. ª Bakgrund: Blev först känd i al­ter­na­tivse­ri­e­värl­den med sin se­ri­e­tid­ning ”Eight­ball”, som ut­kom mel­lan 1989 och 2004 och som in­ne­hål­ler föl­je­tong­er av fle­ra se­ri­er som Clo­wes se­na­re kom att ge ut sam­la­de som gra­fis­ka ro­ma­ner, där­ibland ”Ghost world” från 1997.

ª Aktuell: Fil­ma­ti­se­ring­en av den gra­fis­ka ro­ma­nen ”Wil­son”. Släpps di­gi­talt i Sverige för köp och ut­hyr­ning den 4 re­spek­ti­ve 18 sep­tem­ber.

Woody Har­rel­son och Lau­ra Dern i fil­men ”Wil­son” som nu finns att hy­ra och kö­pa i Sverige. Foto: Fox

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.