Par­veln. Fängs­lan­de dans­dra­ma med ovän­tad bland­ning av kropp och käns­la

Svenska Dagbladet - - KRITIK -

Te­a­ter

Par­veln

Fri scen, Kul­tur­hu­set Stock­holm Mar­git Abe­ni­us, Ka­rin Boyes lev­nads­teck­na­re och vän.

Med så­da­na väl val­da frag­ment byggs fö­re­ställ­ning­en upp. Vänd­ning­ar­na är plöts­li­ga, bå­de i ord och rö­rel­se, som då ett kraft­fullt mar­sche­ran­de över sce­nen, runt publi­ken, över­går i en nog­grann, in­kän­nan­de ana­lys av en skulp­tur av Fred­ri­ka Bre­mer. Här får vi allt­så mö­ta kri­ti­kern och hen­nes de­tal­je­ra­de iakt­ta­gel­ser och for­mu­le­ring­ar.

K.J:s ci­vi­li­sa­tions­kri­tik får vi ock­så prov på, då hon/hen i vre­des­mod åter­ger ett mö­te med en översex­u­a­li­se­rad värld, där bå­de ett bläck­horn och en brev­våg får köns­be­stäm­ning: en mans bläck­horn mås­te ju va­ra stör­re, ef­tersom man­nens skriv­bord är stör­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.