”The Mey­e­rowitz sto­ri­es” med Ben Stil­ler och Adam Sand­ler är bätt­re än det mesta.

När den en gång lo­van­de konst­nä­rens häl­sa för­säm­ras tving­as hans barn till en ofri­vil­lig åter­för­e­ning. En­semb­len, an­förd av Dus­tin Hoff­man, över­ty­gar ge­nom­gå­en­de, skri­ver Jon Asp.

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 - Jon Asp film@svd.se

Film | Drama

The Mey­e­rowitz sto­ri­es (new and se­lec­ted)

Ma­nus och re­gi: No­ah Baum­bach Medv: Adam Sand­ler, Gra­ce Van Pat­ten, Dus­tin Hoff­man, Eli­za­beth Mar­vel, Emma Thomp­son, Ben Stil­ler 1 TIM 52 MIN. PRE­MIÄR PÅ NETFLIX IDAG I den sam­la­de dra­ma­värl­dens ald­rig si­nan­de för­råd av konst­nä­rer i kre­a­tiv och ex­i­sten­ti­ell kris till­hör Broo­klyn-fost­ra­de No­ah Baum­bachs fil­mer giv­na höjd­punk­ter, med stor­verk som ”Fran­ces Ha”, ”Mar­got at the wed­ding” och in­te minst ”The squid and the wha­le”, ge­nom­brotts­ver­ket från 2006 där Jeff Da­ni­els fall­ne författare en­ligt kons­tens al­la reg­ler spe­lar ut si­na till­kor­ta­kom­man­den på om­giv­ning­en, i uni­ver­si­tets­mil­jö och in­te minst i hem­met. Mönst­ret går igen näs­tan ge­nom­gå­en­de hos Baum­bach; en ald­rig pro­blem­fri si­tu­a­tion där roll­fi­gu­rer­na främst le­ver ge­nom och för fik­tio­nen, och ba­ra i and­ra hand för­hål­ler sig till verk­lig­he­ten.

Men ti­den ris­ke­rar att hin­na ikapp även Baum­bachs över­sit­ta­re och mi­san­tro­per; det är in­te lätt att över­le­va som konst­när, all­ra minst i New York.

Baum­bachs ti­on­de film ”The Mey­e­rowitz sto­ri­es (new and se­lec­ted)”, som i vå­ras blev re­gis­sö­rens all­ra förs­ta att täv­la i Can­nes, ut­gör ing­et te­ma­tiskt un­dan­tag. In­ne på sitt fjär­de äk­ten­skap, och med en kar­riär som se­dan länge gått i stå, är det med be­ty­dan­de bit­ter­het som Dus­tin Hoff­mans konst­när Ha­rold Mey­e­rowitz skyr var­da­gen. En gång var han lo­van­de skulp­tör, nu pen­sio­ne­rad konst­pro­fes­sor.

Till skill­nad från många av Woody Al­lens ju­dis­ka roll­fi­gu­rer förmår Ha­rold in­te läng­re gö­ra av­tryck. Hans pre­sta­tio­ner tillå­ter inga stör­re er­öv­ring­ar el­ler ef­ter­verk­ning­ar – an­nat än för de när­mast sör­jan­de, som sett ge­ni­stäm­peln ty­na bort till för­mån för renod­lat rätts­ha­ve­ri.

Om kvin­nor­na har visst över­se­en­de med Ha­rolds nyc­ker ver­kar han mer pro­ble­ma­tisk för de bå­da sö­ner­na, som får till­fäl­le att um­gås när Ha­rolds fy­sis­ka till­stånd plöts­ligt för­säm­ras och en säll­synt ret­ro­spek­tiv ris­ke­rar att rin­na ut i san­den.

Adam Sand­lers Dan­ny är en ren pro­dukt av fa­derns pro­jek­tio­ner och fö­re­brå­el­ser, in­åt­vänd, oför­löst och med noll själv­käns­la i bå­de yr­kes- och käns­lo­liv. Ben Stil­lers fa­vo­ri­se­ra­de Matt­hew har där­e­mot lyc­kats bry­ta mönst­ret, som fram­gångs­rik eko­no­misk rådgivare i Los Ang­e­les, men in­te bätt­re än att han ris­ke­rar åter­fall i fa­mil­jens gam­la va­nor.

Det är i hög grad i den­na fram­du­ka­de frik­tion som fil­men ut­spe­lar sig, mel­lan öst och väst, mel­lan gam­la me­ri­ter och nya peng­ar, mel­lan oför­rätt och ång­er. Un­der­tryck­ta käns­lor blos­sar upp, ömsom me­lan­ko­liskt, ömsom våld­samt, all­tid med ett stänk av bit­ter­het.

En­semb­len över­ty­gar ge­nom­gå­en­de. Dus­tin Hoff­man bär fil­men och se­kon­de­ras stor­ar­tat av Adam Sand­ler och in­te minst Ben Stil­ler. De kvinn­li­ga skå­de­spe­lar­na får mind­re ut­rym­me och mer ka­ri­ke­rat ma­te­ri­al att job­ba med (kanske för att Gre­ta Ger­wig sak­nas som med­för­fat­ta­re och skå­de­spe­la­re här).

Än­då förmår de ska­pa så­väl preg­nan­ta som un­der­hål­lan­de bi­rol­ler: Eli­za­beth Mar­vels fint trau­ma­ti­se­ra­de mel­lan­sys­ter, Emma Thomp­sons new age­flum­mi­ga hust­ru på al­ko­hol­pro­gram och Gra­ce Van Pat­tens barn­barn som en (allt­för) be­prö­vat pro­vo­ka­tiv vi­de­o­konst­när i var­dan­de.

Som ti­telns pa­ren­tes ver­kar ge sken av, ”The Mey­e­rowitz sto­ri­es (new and se­lec­ted)”, ut­spe­lar sig Baum­bachs film un­der be­kant him­mel, med någ­ra nya till­skott men än­nu fler väl val­da de­lar ur re­gis­sö­rens re­dan kän­da re­gis­ter. Ibland lun­kar det på, ibland bi­ter det till or­dent­ligt. Fil­men kan ibland sak­na den för­tät­ning och form­mäs­si­ga stringens som en Baum­bach på bäs­ta ni­vå be­sit­ter.

Men trots många be­sked­li­ga konst­nä­rer i sitt cv har Baum­bach än­nu in­te gjort nå­got till när­mel­se­vis me­del­måt­tigt verk. Med det­ta ”tv-drama” – pre­miä­ren sker di­rekt i Netflix – över­glän­ser han det mesta ock­så in­om film­värl­den. ª

Dus­tin Hoff­man och Emma Thomp­son. Foto: At­sus­hi Nishi­ji­ma/Netflix

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.