Avsmak­ning på Flickan välsma­kan­de och varm upp­le­vel­se.

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 - Anders Melldén

Al­la vet att san­no­lik­he­ten är stör­re att en t-shirt för 99 kro­nor är pro­du­ce­rad un­der säm­re för­hål­lan­den än en som kos­tar det dubb­la.

Ta­lar med en syd­af­ri­kansk vin­ma­ka­re om tv­pro­gram­met som sän­des för ett år se­dan, som tog upp miss­för­hål­lan­den på någ­ra syd­af­ri­kans­ka vin­går­dar. Vi ta­lar länge, och sam­man­fatt­nings­vis sä­ger han: ”När ni be­ta­lar mi­ni­malt för en flas­ka vin, hur tror ni då det ska bli nå­got kvar till pro­du­cen­ten för schyss­ta löner och per­so­nal­vård?”

Syd­af­ri­kans­ka Fri­hets­da­gen i vå­ras. Jag är en av få jour­na­lis­ter som be­sö­ker se­mi­na­ri­et om rätt­vi­sa i den syd­af­ri­kans­ka vin­nä­ring­en. På plats finns där­e­mot am­bas­sa­dör Man­di­sa Do­na Ma­ras­ha, re­pre­sen­tan­ter från oli­ka syd­af­ri­kans­ka ar­bets­ta­gar­or­ga­ni­sa­tio­ner och vin­ma­ka­re. Att det än i dag fö­re­kom­mer miss­för­hål­lan­den i Syd­af­ri­ka är det ing­en som hym­lar om.

Vi får hö­ra om lan­dets ut­ma­ning­ar; 25 pro­cent är ar­bets­lö­sa, 36 pro­cent bland unga. Förr fick ar­be­tar­na be­talt i al­ko­hol. Barn föd­des som al­ko­ho­lis­ter. Nu ut­bil­das för­äld­rar­na. Nu kol­lar man upp var­för ung­do­mar hop­par av sko­lan. Nu skic­kas folk till re­hab. Inga svar­ta har vi­nin­tres­se hem­i­från, så att få in des­sa ung­do­mar i den för lan­dets eko­no­mi så vik­ti­ga vin­bran­schen är enormt svårt. Vin­ma­ka­ren De­ni­se Stubbs be­rät­tar: ”Jag drack mitt förs­ta glas vin när jag var 35!” Här görs dock sto­ra in­sat­ser och i dag finns 44 vi­ne­ri­er i Syd­af­ri­ka som ägs av svar­ta.

Lan­dets 56 mil­jo­ner in­vå­na­re, varav 90 pro­cent in­te är vi­ta, lev­de un­der apart­heid 1948–1994, med över 300 la­gar för att skil­ja folk åt. Till det­ta kom­mer 146 år av ko­lo­ni­a­lism. Att de­mo­kra­ti­ar­be­tet nu tar tid är kanske in­te så kons­tigt? Am­bas­sa­dö­rens bud­skap är tydligt: ”Kri­ti­se­ra in­te det up­pen­ba­ra. Det har ba­ra gått 23 år!”

Kon­ten­tan: I Syd­af­ri­ka är man väl med­ve­ten om pro­ble­men i vin­nä­ring­en, som man job­bar hårt för att kom­ma till­rät­ta med. Det­ta kos­tar peng­ar vil­ket bor­de av­speglas i vi­net du och jag kö­per. Där­för tyc­ker jag det är kons­tigt att in­te ett en­da Fairt­ra­de-vin på Sys­tem­bo­la­get kos­tar mer är 99 kro­nor. En­ligt Sys­tem­bo­la­get är in­tres­set svalt för Fairt­ra­de över hund­ra­lap­pen – nå­got som gör att ba­ra stor­pro­du­cen­ter har råd att cer­ti­fi­e­ra sig. Al­la vet att san­no­lik­he­ten är stör­re att en t-shirt för 99 kro­nor är pro­du­ce­rad un­der säm­re för­hål­lan­den än en som kos­tar det dubb­la. Hur kom­mer det sig att vi blun­dar för det­ta när det kom­mer till vin?

Vi ska själv­klart fort­sät­ta stäl­la krav på syd­af­ri­kans­ka vin­pro­du­cen­ter. Men om vi för­vän­tar oss att kra­ven ska ef­ter­le­vas mås­te vi va­ra be­red­da att be­ta­la rätt pris för vi­net. Först då kan vi bör­ja när­ma oss nå­gon form av rätt­vi­sa. För, som en av de syd­af­ri­kans­ka pro­du­cen­ter­na sä­ger un­der se­mi­na­ri­et: ”Vi be­hö­ver ta be­talt. Allt ar­be­te mås­te re­flek­te­ras i pri­set!”

Ett dy­ra­re vin är så klart ing­en ga­ran­ti för att det är schyst pro­du­ce­rat, men det har åt­minsto­ne för­ut­sätt­ning­ar­na att va­ra det. Kom­mer det dess­utom från en mind­re pro­du­cent med in­syn i allt från dru­va till fär­dig pro­dukt är för­ut­sätt­ning­ar­na än­nu bätt­re – och på kö­pet får man en mer spän­nan­de vin­upp­le­vel­se. Här in­till tip­sar jag om sex go­da syd­af­ri­kans­ka vi­ner som har des­sa för­ut­sätt­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.