Ja­ni Pirt­ti­sa­lo Sal­li­nen: Brit­tisk tråd att nys­ta i kring fri­a­de ki­rur­gen Mac­chi­a­ri­ni.

Svenska Dagbladet - - SI­DAN 1 - Ja­ni Pirt­ti­sa­lo Sal­li­nen

Vår tids störs­ta forsk­nings­skan­dal, Mac­chi ar ini-fal­let, är över. Åt­minsto­ne po­li­siärt. Iden om­fat­tan­de ut­red­ning­en fick kam­mar­å­kla­ga­ren ta hjälp av So­ci­al­sty­rel­sens rätts­li­ga råd ef­tersom fal­let var så ex­tremt kom­pli­ce­rat. Åter­står för­stås att se hur rå­det har re­so­ne­rat, men fal­let har vi­sat rå­dets tyngd – dess be­döm­ning har va­rit en grundsten för åkla­ga­rens be­slut att fria.

Fal­let tycks till och med ha va­rit för kom­pli­ce­rat för Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet (KI) att ut­re­da: Myn­dig­he­ten ve­la­de, fri­a­de för forsk­nings­fusk men ång­ra­de sig se­na­re och fäll­de. Li­ka ve­ligt var Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set (KS); ”det var vård”. Nej, för­res­ten, ”det var forsk­ning”.

Vad är det då som gått fel, och har nå­got ens va­rit fel? Dags att re­ka­pi­tu­le­ra och min­nas va d som har hänt.

Det­ta står klart: Me­to­den var obe­prö­vad på män­ni­skor, den sak­na­de till­stånd från Lä­ke­me­dels­ver­ket (som po­li­san­mäl­de) och sak­na­de etis­ka till­stånd (IVO po­li­san­mäl­de). Des­sa even­tu­el­la brott hann pre­skri­be­ras.

Pa­ti­en­ter fick­li­da ef­ter­trans­plan­ta­tio­ner( åkla­ga­ren be­slu­ta­de att ut­re­da), det har fus­kats i forsk­ning­en bakom me­to­den och en rad per­so­ner har fått kli­va av si­na pre­stig­ejobb el­ler upp­drag till följd av de gransk­ning­ar som gjorts. Från tjäns­te­man­na­kon­tor på myn­dig­he­ter till No­bel för­sam­ling­en på Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet, K I.

Två om­fat­tan­de rap­por­ter har le­ve­re­rats av KI och KS – Heck­s­cher-rap­por­ten och Asplund-rap­por­ten. Det här är vad de kort­fat­tat gett för svar på de frå­gor de har ställt: ª Har la­gö­ver­trä­del­se skett vid an­ställ­ning­en av Mac­chi­a­ri­ni? Ja. (Hecks­her). ª Har hans forsk­ning följts upp till­räck­ligt av uni­ver­si­tets­led­ning­en? Nej. (Hecks­her). ª Har an­svars­för­del­ning­en mel­lan KI och KS va­rit till­räck­lig? Nej. (Hecks­her).

ª Var trans­plan­ta­tio­ner­na forsk­ning el­ler vård? Hu­vud­sak­li­gen forsk­ning. (Asplund).

Bor­de Mac­chi­a­ri­ni ha an­ställts i förs­ta bör­jan? Nej (Asplund). ª Gjor­des det av­steg från re­gel­verk gäl­lan­de pa­ti­ent­sä­ker­het? Ja, på en rad punk­ter (Asplund). ª Led­de forsk­nings­fus­ket till ris­ker för pa­ti­en­ter­na? Kanske. (Asplund).

Åkla­ga­ren grans­ka­de ope­ra­tio­ner­na inom ra­men för vård och in­te forsk­ning, tvärte­mot vad ti­di­ga­re rap­por­ter gjort. Åkla­ga­ren (el­ler So­ci­al­sty­rel­sens rätts­li­ga råd om man vill) har in­te kun­nat be­vi­sa om det ha­de bli­vit bätt­re ut­fall med and­ra me­to­der.

Men det finns bris­ter i svens­ka la­gar när det gäl­ler så här kom­pli­ce­ra­de fall, det ut­tryck­te ock­så åkla­ga­ren. Ef­tersom even­tu­el­la brott mot­lä­ke­me­dels la­gen och etik­pröv­nings­la­gen hann pre­skri­be­ra s så kom­mer vi ald­rig att få ve­ta om nå­gon är skyl­dig till det­ta i vår tids störs­ta forsk­nings­skan­dal.

Men i Stor­bri­tan­ni­en kan det än­nu bli ak­tu­ellt med en brotts­ut­red­ning. Den förs­ta pa­ti­en­ten som ge­nom­gick trans­plan­ta­tion i Sve­ri­ge fick näm­li­gen sin syn­te­tis­ka luft­stru­pe le­ve­re­rad från en kol­le­ga till Mac­chi­a­ri­ni på Uni­ver­si­ty Col­lege Lon­don (UCL) i Stor­bri­tan­ni­en.

La­bo­ra­to­ri­et på UCL ha­de in­te till­stånd att till­ver­ka lä­ke­me­del för kli­nisk an­vänd­ning, en­ligt tid­ning­en The Gu­ar­di­an, och där­för ska det­ta ut­re­das.

För svensk del vet vi att den syn­te­tis­ka luft­stru­pen än­då för­des över grän­sen och an­vän­des ut­an till­stånd. Det ha­de kun­nat va­ra fö­re­mål för en brotts­ut­red­ning även i Sve­ri­ge. Den kor­ta pre­skrip­tions­ti­den på två år har för­hind­rat det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.