All­ras vd Ernst­ber­ger be­gärd häk­tad

An­ta­let våld­täk­ter har ökat, och ök­ning­en kan ba­ra del­vis för­kla­ras av den änd­ra­de lag­stift­ning­en. En sex­u­al­brotts­ut­red­ning med uppgift att stäv­ja den­na ut­veck­ling bör till­sät­tas, skri­ver Ann He­ber­le­in i en replik till Evin Ru­bar.

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 - Fot­not: Län­kar till käl­lor finns i tex­ten på SvD.se/debatt Ann He­ber­le­in te­o­lo­gie dok­tor i etik, riks­dags­kan­di­dat för (M)

Pen­sions­bo­la­get All­ras vd Alexander Ernst­ber­ger be­gär­des i går häk­tad i ut­red­ning­en kring bo­la­get. Han miss­tänks på san­no­li­ka skäl för grov tro­lös­het mot hu­vud­man.

Den förs­ta text jag pub­li­ce­ra­de var en text om sam­häl­lets syn på våld­täkt. Hös­ten 2002 skrev jag om en våld­täkt på en fjor­ton­å­rig flic­ka i Ystad Sand­skog. Se­dan dess har jag skri­vit ota­li­ga tex­ter om våld­täkts­pro­ble­ma­ti­ken. Jag har ock­så skri­vit en lär­o­bok i etik, Den sex­u­el­la män­ni­skan (Stu­dent­lit­te­ra­tur, 2004) som i ett helt ka­pi­tel re­so­ne­rar kring sex­u­ellt våld. I som­ras släpp­te jag boken Den ba­na­la god­he­ten, (Greycat Publishing House, 2017) i vil­ken jag ock­så skri­ver om våld­täk­ter.

Ba­ra un­der 2016 och 2017 har jag pub­li­ce­rat ett dus­sin tex­ter om sex­u­ellt våld – på Le­dar­si­dor­na.se, i Gö­te­borgs­pos­ten, och på Ex­pres­sens de­batt­si­da. Jag har ock­så de­bat­te­rat frå­gan i Opi­ni­on Li­ve och Stu­dio Ett. Trots det­ta fin­ner in­te Evin Ru­bar ett en­da ci­tat att hänga upp sin kri­tik mot mig på. Det­ta lö­ser hon på ett yt­terst kre­a­tivt sätt – hon fab­ri­ce­rar helt en­kelt ett ci­tat. Med ut­gångs­punkt i det­ta fals­ka ci­tat an­gri­per hon mig och an­kla­gar mig för ”bris­tan­de fak­ta­koll”. Det är, mås­te jag sä­ga, ett häp­nads­väc­kan­de till­vä­ga­gångs­sätt för en jour­na­list.

Den 21 sep­tem­ber, släpp­te Brotts­före­byg­gan­de rå­det (Brå) sin halv­års­sta­tistik över an­mäl­da brott 2017. En­ligt den har våld­täkt­san­mäl­ning­ar­na ökat med he­la 14 pro­cent. På si­dan fem­ton kan man lä­sa att det an­mäl­des 3430 våld­täk­ter förs­ta halv­å­ret 2017. Det är det­sam­ma som 19 våld­täk­ter per dygn – att jäm­fö­ra med 17 våld­täk­ter per dygn 2016 (to­talt 6720 våld­täk­ter un­der he­la 2016).

En­ligt Brå har an­ta­let an­mäl­da våld­täk­ter ökat sta­digt mel­lan 2007 och 2016 – med 41 pro­cent. Ök­ning­en kan del­vis för­kla­ras med att lag­stift­ning­en an­gå­en­de våld­täkt änd­ra­des 2013, men det för­kla­rar knap­past he­la den enor­ma ök­ning­en.

En sex­u­al­brotts­ut­red­ning med uppgift att stäv­ja den­na ut­veck­ling bör till­sät­tas. En nöd­vän­dig bör­jan är att sta­tistik an­gå­en­de för­ö­va­ren sam­las in. Iro­niskt nog vet vi mer om de kvin­nor som våld­tas än om män­nen som våld­tar. Brå för sta­tistik över de våld­tag­na kvin­nor­nas ål­der, bo­stads­ort och et­ni­ci­tet – och störst risk att bli våld­ta­gen lö­per en kvin­na bo­satt i ett ut­an­för­skaps­om­rå­de, förs­ta el­ler and­ra ge­ne­ra­tio­nens svensk. Sam­ma typ av sta­tistik bör na­tur­ligt­vis fö­ras an­gå­en­de för­ö­va­ren: Ål­der? Et­ni­ci­tet? Ja, jag an­ser att det är vä­sent­ligt att un­der­sö­ka våld­täkts­man­nens et­ni­ci­tet. Ef­tersom ti­di­ga­re forsk­ning vi­sar att män från Mellanöstern och Nord­af­ri­ka är över­re­pre­sen­te­ra­de vid sex­u­al­brott är det­ta yt­terst re­le­vant att un­der­sö­ka – in­te minst då ök­ning­en av våld­täk­ter sam­man­fal­ler med en myc­ket stor in­vand­ring av män från just des­sa re­gi­o­ner.

Den köns­mäs­si­ga oba­lan­sen i den grupp som in­vand­rat un­der se­na­re år in­ne­bär sär- skil­da pro­blem, in­te minst då vi dis­ku­te­rar sex­u­al­brott. Vid 2015 års slut var köns­för­del­ning­en mel­lan poj­kar och flic­kor i ål­ders­grup­pen 16-17 år upp­se­en­de­väc­kan­de skev: 123 poj­kar på 100 flic­kor. Pro­fes­sor Va­le­rie M Hud­son dis­ku­te­ra­de pro­ble­ma­ti­ken i en myc­ket upp­märk­sam­mad ar­ti­kel ”Ab­nor­ma an­ta­let unga män ett pro­blem för Sve­ri­ge”. Det är väl känt att unga män ut­för fler brott än nå­gon an­nan ka­te­go­ri i sam­häl­let. Det­ta gäl­ler i syn­ner­het unga män i ut­an­för­skap. Att då kraf­tigt öka den­na grupp stäl­ler na­tur­ligt­vis till pro­blem. Hud­son anger att fram­för allt vålds­brott, egen­doms­brott och brott rik­ta­de mot kvin­nor ökar då män­nen blir fler.

Om vi verk­li­gen vill kom­ma till­rät­ta med ök­ning­en av våld­täk­ter mås­te vi ock­så stäl­la obe­kvä­ma frå­gor och kla­ra av att han­te­ra de svar vi får. In­te för­rän vi har all in­for­ma­tion vi kan skaf­fa kan vi ge­nom­fö­ra rim­li­ga åt­gär­der. Brå bör, å det be­stäm­das­te, upp­ma­nas att ut­fö­ra sitt upp­drag: att ta fram fak­ta om brott, brottsof­fer och gär­nings­män så att re­ge­ring och myn­dig­he­ter kan fö­re­slå åt­gär­der och ta itu med pro­ble­met. Att nå­got mås­te gö­ras för att få ner an­ta­let våld­täk­ter hop­pas jag att jag och Evin Ru­bar är över­ens om.

Så få flic­kor och kvin­nor som möj­ligt ska be­hö­va va­ra med om det jag ut­sat­tes för den 6 ju­ni 1991 då jag blev våld­ta­gen av en blond och blå­ögd man i Malmö. Den upp­le­vel­sen har, på många sätt, präg­lat mitt liv och är mo­torn i mitt en­ga­ge­mang i våld­täkts­pro­ble­ma­ti­ken.

SvD Debatt 12/10

Ann He­ber­le­in. Foto: Claudio Bresciani / TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.