Lan­det som gick från dik­ta­tur till de­mo­kra­ti

Svenska Dagbladet - - LEDARE - Gäst­blog­ga­re på le­dar­re­dak­tio­nen. Blog­gen kan lä­sas på SvD.se/om/larsson-la­ser Ja­ne­rik Larsson Vy­kor­tet | Tai­pei, Tai­wan

För­ra vec­kan byt­te jag min or­di­na­rie fru­kost­läs­ning mot Tai­pei Ti­mes. En in­tres­sant in­tro­duk­tion till en po­li­tisk värld som jag ald­rig ti­di­ga­re haft kon­takt med.

Tai­wan he­ter for­mellt Re­pu­bli­ken Ki­na men det är ett namn som bor­de hö­ra historien till. Den sista kej­sar­dy­nastin Qing för­lo­ra­de ön till Ja­pan 1895 och Tai­wan (For­mo­sa var por­tu­gi­ser­nas namn på ”den vack­ra ön”) för­blev ja­panskt till ef­ter and­ra världs­kri­get. Ef­ter att Chi­ang Kaishek för­lo­rat in­bör­des­kri­get mot Mao, fort­sat­te hans mi­li­tär­dik­ta­tur att stäl­la an­språk på he­la Ki­na. Det för­flut­na fort­sät­ter att spö­ka; re­la­tio­nen till Ki­na är nyc­kel­frå­gan i den po­li­tis­ka de­bat­ten.

Att be­sö­ka hu­vud­sta­den Tai­pei ger emel­ler­tid helt nya per­spek- tiv. Tai­wan är i dag en vi­tal de­mo­kra­ti. Tai­peis borg­mäs­ta­re Ko Wen-je re­pre­sen­te­rar det nya Tai­wan. Chi­angs KMT-par­ti är i dag i op­po­si­tion och det na­tio­na­lis­tis­ka DPP har bå­de pre­si­dent­mak­ten och den par­la­men­ta­ris­ka mak­ten – men Ko Wen-je re­pre­sen­te­rar det nya.

Han är en myc­ket po­pu­lär me­di­cin­pro­fes­sor som ställ­de upp som borg­mäs­tar­kan­di­dat först när han av po­li­tis­ka skäl av­ske­dats från Na­tio­nal Tai­wan Uni­ver­si­ty. Han mar­ke­rar mot de gam­la par­ti­er­nas gam­la po­li­ti­ker, och är en nytän­ka­re som har di­stans till de eta­ble­ra­de makt­grup­pe­ring­ar som styrt de bå­da gam­la par­ti­er­na.

Är han Tai­wans näs­ta pre­si­dent? Det vet ing­en i dag, men det ter sig in­te osan­no­likt. Näs­ta pre­si­dent­val äger rum 2020.

Ku Wen-Je har sökt hit­ta en me­del­väg mel­lan KMT och DPP vad gäl­ler Tai­wans re­la­tion till folk­re­pu­bli­ken. Det finns myc­ket som ty­der på att han gör en kor­rekt ana­lys. Ki­na har myc­ket stör­re ut­ma­ning­ar än Tai­wan, och att kros­sa Tai­wans de­mo­kra­ti skul­le va­ra svårt. Tai­wan är in­te som Hong Kong, vars de­mo­kra­tis­ka kraf­ter pressas hårt av kom­mu­nistre­gi­men.

Det de­mo­kra­tis­ka Tai­wan är värt att upp­märk­sam­ma även om vägen till att ex­em­pel­vis bli med­lem i FN är lång. Dess­utom är ön väl värd att be­sö­ka som tu­rist. Char­me­ran­de vän­lig – ar­vet från Ja­pan? – och myc­ket väl­ord­nad. Ett an­nat Asi­en. ª

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.