Fak­ta | FNmö­te i Malmö

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

ª Sve­ri­ge är den 23–27 no­vem­ber värd för det tred­je av to­talt fy­ra för­fat­tar­mö­ten där fors­ka­re och ex­per­ter ar­be­tar för att ta fram en spe­ci­al­rap­port om en glo­bal upp­värm­ning på 1,5 gra­der. Rap­por­ten ska va­ra klar i sep­tem­ber 2018.

ª Mö­tet sam­lar ett hund­ra­tal in­ter­na­tio­nel­la fors­ka­re. Syf­tet är att dis­ku­te­ra vil­ka slut­sat­ser som kan dras gäl­lan­de kun­skaps­lä­get.

ª FN:s kli­mat­pa­nel be­fin­ner sig nu i sin sjät­te ut­vär­de­rings­cy­kel, som det kal­las, som ska myn­na ut i en stor hu­vud­rap­port år 2022.

SvD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.