Fak­ta | Fal­let Mac­chi­a­ri­ni

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

ª 2010: Ki­rur­gen och fors­ka­ren Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni an­ställs som gäst­pro­fes­sor på Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet (KI). Sam­ti­digt an­ställs han på del­tid som över­läka­re på Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set (KS).

ª 2011–2012: Mac­chi­a­ri­ni ut­för fy­ra ope­ra­tio­ner med konst­gjor­da luft­stru­par på tre pa­ti­en­ter på KS. Al­la tre är nu dö­da.

ª 2013: KS stop­par al­la fort­sat­ta ope­ra­tio­ner med syn­te­tis­ka luft­stru­par.

ª 2014: I tre oli­ka an­mäl­ning­ar an­kla­gas Mac­chi­a­ri­ni för forsk­nings­fusk.

ª 2015: Var­ken KI:s etis­ka råd el­ler då­va­ran­de rek­tor an­ser att Mac­chi­a­ri­ni har gjort sig skyl­dig till forsk­nings­fusk. Men hans gäst­pro­fes­sur av­slu­tas och han får en tids­be­grän­sad an­ställ­ning som fors­ka­re.

ª 2016: Fle­ra per­so­ner in­om KI läm­nar si­na nyc­kel­pos­ter. KI av­ske­dar Mac­chi­a­ri­ni som även del­givs miss­tan­ke om grovt vål­lan­de till an­nans död. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.