”Besvi­kel­se” ef­ter fri­an­de av skan­dal­ki­rur­gen på KI

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Per Ku­do per.ku­do@svd.se TT

An­hö­ri­ga till skan­dal­ki­rur­gen Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­nis pa­ti­en­ter re­a­ge­rar med besvi­kel­se på be­ske­det om att ki­rur­gen in­te kom­mer att åta­las.

– De vill ha tid till ef­ter­tan­ke och sät­ta sig in i vad åkla­gar­na har kom­mit fram till, sä­ger mål­sä­gan­de­bi­trä­det Sa­bi­na Sai­di. Vid en press­kon­fe­rens på tors­da­gen med­de­la­de åkla­gar­na Jennie Nordin och Anders Tor­dai vid en press­kon­fe­rens att för­un­der­sök­ning­ar­na mot Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni, nu läggs ned. Den 59-åri­ge ki­rur­gen var ti­di­ga­re an­ställd på Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set och Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet.

Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni var miss­tänkt för tre fall av grovt vål­lan­de till an­nans död al­ter­na­tivt grovt vål­lan­de till kropps­ska­da, samt ett fall av grovt vål­lan­de till kropps­ska­da.

En­ligt åkla­gar­na går det in­te att be­vi­sa att de tre av­lid­na pa­ti­en­ter­na skul­le ha va­rit vid liv i dag om de in­te ope­re­rats av ki­rur­gen. Även om de där­med in­te be­trak­tar ope­ra­tio­ner­na som brotts­li­ga gjor­des fy­ra av fem av dem med oakt­sam­het, en­ligt åkla­gar­na.

Vid press­kon­fe­ren­sen ställ­des frå­gan om möj­lig­he­ter­na till att stäl­la Mac­chi­a­ri­ni till svars är straff­rätts­ligt ut­töm­da.

– Ja, en­ligt min be­döm­ning är de det, sa kam­mar­å­kla­ga­re Jennie Nordin till TT.

– Mac­chi­a­ri­ni har he­la ti­den va­rit av upp­fatt­ning­en att han in­te har age­rat oakt­samt och att han age­rat för att hjäl­pa de här per­so­ner­na. Hans kom­men­tar är gans­ka kort­fat­tad just nu. Han är gi­vet­vis glad och nöjd att det läggs ner, ko­me­ne­ra­de ki­rur­gens ad­vo­kat Björn Hur­tig åkla­gar­nas be­slut för TT.

Mind­re nöjd var Sa­bi­na Sai­di som fö­re­trä­der tre av de fy­ra mål­sä­gan­den.

– En spon­tan re­ak­tion är besvi­kel­se hos mi­na hu­vud­män, sa Sai­di till SvD.

Två av hen­nes kli­en­ter är an­hö­ri­ga till per­so­ner som dog ef­ter att ha fått si­na luft­stru­par ope­re­ra­de av Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni. Den tred­je per­so­nen ge­nom­gick en enkla­re ope­ra­tion och är fort­fa­ran­de vid liv.

– Det var ju en väl­digt lång och grund­lig re­do­gö­rel­se från åkla­gar­na om hur de har tänkt, men det har vi in­te hun­nit när­ma­re grans­ka, fun­de­ra över och ana­ly­se­ra, sa Sa­bi­na Sai­di.

Hen­nes kli­en­ter skul­le lä­sa ige­nom åkla­gar­nas be­slut.

– De vill ha tid till ef­ter­tan­ke och sät­ta sig in i vad åkla­gar­na har kom­mit fram till, sa Sai­di.

Un­ge­fär 80 för­hör har ge­nom­förts i ut­red­ning­en. Den förs­ta för­un­der­sök­ning­en mot Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni in­led­des i maj 2015. I ju­ni 2016 del­gavs han miss­tan­ke om brott. Fy­ra må­na­der ti­di­ga­re av­ske­da­des han från tjäns­ten som gäst­pro­fes­sor på Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet. ª

Mac­chi­a­ri­ni-skan­da­len | SvD.se Möj­lig­he­ter­na att stäl­la den fö­re det­ta KI-ki­rur­gen Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni till svars är straff­rätts­ligt ut­töm­da, me­nar kam­mar­å­kla­ga­re Jennie Nordin, här vid en press­kon­fe­rens på tors­da­gen. Foto: Fredrik Sand­beg/TT

Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni. Foto: Lorenzo Galassi/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.