NMR an­mäls för hets mot folk­grupp

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen (NMR) gjor­de sig skyl­dig till hets mot folk­grupp un­der de­mon­stra­tio­nen i Gö­te­borg den 30 sep­tem­ber, an­ser män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Ci­vil Rights De­fen­ders (CDR) som nu po­li­san­mä­ler rö­rel­sen. Det rap­por­te­rar fle­ra me­di­er.

CDR an­ser att NMR:s of­fi­ci­el­la sym­bol “tyr-ru­nan” har star­ka kopp­ling­ar till Na­zi­tyskland där den bars främst av SS-med­lem­mar. TT

Jag kan be­kräf­ta att vi un­der mor­go­nen haft nå­got som av allt att dö­ma lik­nar en över­be­last­ning­s­at­tack.

Mikael Andersson,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.