Po­lisupp­ror ef­ter Gö­te­borg – ”då­lig lön”

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Fri­da Sund­kvist fri­da.sund­kvist@svd.se

De hyl­la­des för sin in­sats un­der na­zist­de­mon­stra­tio­nen i Gö­te­borg. Men trots att kra­vall­po­li­ser­na han­te­ra­de bå­de sten­kast­ning och våld­samt upp­lopp fick de mins­ta möj­li­ga lön för sitt ar­be­te. Nu ko­kar miss­nö­jet – och fle­ra po­li­ser sä­ger sig ha fått nog. In­ternt väx­er miss­nö­jet med ar­bets­vill­ko­ren bland de po­li­ser som del­tog vid in­sat­sen un­der na­zist­de­mon­stra­tio­nen. Fle­ra po­li­ser som SvD har ta­lat med kän­ner sig ut­nytt­ja­de.

Po­lis­för­bun­det be­kräf­tar bil­den. Fac­ket me­nar att ar­bets­gi­va­ren har le­tat bland pa­ra­gra­fer­na för att hit­ta det bil­li­gas­te al­ter­na­ti­vet, vil­ket gav po­li­ser­na säms­ta möj­li­ga vill­kor.

– Che­fer­na be­hö­ver in­te lä­sa vårt ar­bets­tids­av­tal som fan lä­ser bi­beln, sä­ger Sop­hia Wil­lan­der på Po­lis­för­bun­det Syd.

Po­li­ser från po­lis­re­gi­on Syd tving­a­des dess­utom att del­ta i kom­men­de­ring­en i Gö­te­borg – mot sin ut­tryck­li­ga vil­ja.

SvD har i en rad ar­tik­lar grans­kat si­tu­a­tio­nen på Po­lis­myn­dig­he­ten. Fle­ra po­li­ser har de se­nas­te åren läm­nat yr­ket.

Po­lis­myn­dig­he­tens eko­no­mi är an­strängd. En av an­led­ning­ar­na är att över­tids­kost­na­der­na har ökat re­jält de se­nas­te åren. En­ligt SvD:s be­räk­ning­ar kan kost­na­den för po­li­sens över­tid bli över 100 mil­jo­ner kro­nor mer än för­ra året, då sum­man lan­da­de på över en halv mil­jard kro­nor.

Sop­hia Wil­lan­der tror att det är myn­dig­he­tens eko­no­mi som lig­ger bakom che­fer­nas be­slut vid kom­men­de­ring­en i Gö­te­borg.

–Det ha­de kun­nat bli hur bra som helst. Men när che­fer­na bor­de ta hand om väl­digt slit­na po­li­ser gör de pre­cis tvärtom. Det är obe­grip­ligt att de in­te för­står ef­fek­ter­na av det­ta, sä­ger Wil­lan­der.

Er­ik Nord, po­lis­chef i Gö­te­borg, sä­ger att han för­står att po­li­ser­na blir be­svik­na.

– Det här be­ror på att vi har kol­lek­tivav­tal att föl­ja, sä­ger han.

Hand­lar det om att ni ska hål­la i peng­ar­na?

– Vi är ålag­da att be­dri­va verk­sam­he­ten så kost­nads­ef­fek­tivt som möj­ligt. Då mås­te vi ut­nytt­ja de möj­lig­he­ter som kol­lek­tivav­ta­len er­bju­der, sva­rar Nord.

För att in­te be­hö­va be­ta­la ut över­tids­er­sätt­ning till po­li­ser­na som ar­be­ta­de un­der na­zis­ter­nas de­mon­stra­tion i Gö­te­borg fick de runt 1 000 po­li­ser­na ar­be­ta en­ligt en så kal­lad spe­ci­al­lis­ta. Det be­ty­der att de in­te får nå­gon över­tids­er­sätt­ning – trots att fle­ra av dem ar­be­ta­de tolv tim­mar el­ler mer på lör­da­gen.

– Spe­ci­al­lis­ta är ett sätt för ar­bets­gi­va­ren att lyf­ta ut och de­sig­na di­na ar­bets­ti­der fritt, ut­an att över­tid el­ler tillägg för tids­för­skjut­ning ut­går. De snu­var oss på kon­fek­ten, för­kla­rar en po­lis.

En an­nan po­lis in­stäm­mer i kri­ti­ken:

– Det är då­ligt be­talt för ti­den vi är bor­ta. Vi för­måns­be­skat­tas dess­utom för fru­kosten och vi får stå för bå­de lunch och mid­dag själ­va, sä­ger po­li­sen.

Po­li­ser i re­gi­on Syd (Skå­ne, Kal­mar, Kro­no­berg och Ble­kinge) med SPT-ut­bild­ning (sär­skild po­listak­tik) ska ef­ter de­mon­stra­tio­nen i Gö­te­borg ha bett att få änd­ra­de ar­bets­upp­gif­ter, bland an­nat på grund av att den lå­ga er­sätt­ning­en.

Men de får in­te slu­ta som så kal­la­de kra­vall­po­li­ser för­rän det kom­mer ny­ut­bil­da­de er­sät­ta­re.

– Upp­le­vel­sen kan ing­en ta ifrån dem, men i så fall får vi änd­ra i kol­lek­tivav­ta­len. Det är of­ta så här för­änd­ring­ar star­tar och då får man ta en dis­kus­sion om vad man kan gö­ra, sä­ger po­lis­chef Er­ik Nord.

En­ligt po­li­ser­nas av­tal ska det to­ta­la an­ta­let ar­betstim­mar stäm­ma över­ens med hur många tim­mar du skul­le ar­be­tat un­der mot­sva­ran­de pe­ri­od.

Snart är det dags för näs­ta sto­ra kom­men­de­ring. Den 17 no­vem­ber har stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven bju­dit in eu­ro­pe­is­ka ledare till ett topp­mö­te i Gö­te­borg. In­för mö­tet ska po­li­ser­na re­sa dit på le­dig tid, nå­got de får en blyg­sam er­sätt­ning för kal­lad ”res­tid”. Sam­ma gäl­ler för hem­re­san.

Po­li­sens kom­men­de­ring in­för EU-topp­mö­tet för­vän­tas bli be­tyd­ligt stör­re än un­der NMR:s de­mon­stra­tion i Gö­te­borg. ª

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.