Val­del­ta­gan­de i kyr­ko­va­let skrivs upp

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Kyr­ko­va­let 2017 är fär­digräk­nat och val­del­ta­gan­det blev än­nu hög­re än vad pre­li­mi­nä­ra siff­ror ha­de vi­sat. 19,08 pro­cent rös­ta­de, vil­ket är den högs­ta an­de­len se­dan 1934, en­ligt Svens­ka kyr­kan.

”Möj­lig­he­ten att för­tids­rös­ta i den här ut­sträck­ning­en är en av fak­to­rer­na bakom det öka­de val­del­ta­gan­det”, sä­ger An­ki Bon­des­son, kyr­ko­val­le­da­re.

In­för va­let ti­o­fal­di­ga­de Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na sin val­bud­get jäm­fört med kyr­ko­va­let 2013. TT UR­SPÅR­NING I Ludvika spå­ra­de ett tåg med far­ligt gods ur nat­ten till tors­dag. Tio av de 36 vag­nar­na låg över fem spår. TT

press­an­sva­rig på Trans­port­sty­rel­sen, till SVT Ny­he­ter om att myn­dig­he­ten har ut­satts för en it­at­tack, vil­ket på­ver­ka­de saj­ten på tors­dags­för­mid­da­gen.

TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.