Sve­ri­ge vän­tar med gräns­be­slut

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Tyskland och Dan­mark fort­sät­ter med si­na gräns­kon­trol­ler till åt­minsto­ne i maj näs­ta år. I Sve­ri­ge fort­sät­ter re­ge­ring­en att av­vak­ta.

– Jag har sett vad Dan­mark sä­ger och jag vet ock­så att Tyskland är på väg med mot­sva­ran­de. Vi är in­te fär­di­ga med den pro­ces­sen än för svensk räk­ning, men å and­ra si­dan lö­per ju in­te den ti­den ut för­rän i no­vem­ber, så vi har tid på oss, sa ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son (S) på väg till tors­da­gens EU-mö­te i Lux­em­burg.

For­mellt lö­per de svens­ka gräns­kon­trol­ler­na ut den 11 no­vem­ber. Ska de fort­sät­ta mås­te re­ge­ring­en ange ett an­nat skäl än ti­di­ga­re, ef­tersom EU-kom­mis­sio­nen rakt av har med­de­lat att nå­gon fort­sätt­ning med an­led­ning av flyk­ting­kri­sen in­te läng­re kan ac­cep­te­ras.

Dan­mark med­de­la­de i ons­dags att man tän­ker be­hål­la si­na kon­trol­ler, med hän­vis­ning till ”all­var­li­ga ter­ror­hot”. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.