Kim Wall hed­rad i New York: ”Be­hövs fler som hen­ne”

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Jan Maj­lard jan.maj­lard@svd.se

Kim Wall hyl­la­des vid en min­nes­stund i New York på ons­dags­kväl­len.

– Mänsk­lig­he­ten be­hö­ver fler mo­di­ga kvin­nor som Kim, sa hen­nes mam­ma Ingrid Wall i ett tal. Min­nes­stun­den för Kim Wall, som dog i sam­band med en ubåtstur där den dans­ke upp­fin­na­ren Pe­ter Mad­sen är miss­tänkt för mord, hölls på Co­lum­biau­ni­ver­si­te­tet i New York. Svens­kan ha­de ti­di­ga­re stu­de­rat där.

Uppskatt­nings­vis 200 per­so­ner, lä­ra­re, klass­kam­ra­ter och kom­pi­sar ha­de sam­lats. Still­bil­der vi­sa­des från Kim Walls re­por­ta­ge­re­sor och an­nat som hon ha­de upp­levt un­der sin stu­di­e­tid på plats.

Kim Walls mam­ma Ingrid höll tal:

– Kim åter­vän­de ald­rig från sitt sista re­por­tagejobb. Vår re­sa slu­ta­de här. Mänsk­lig­he­ten be­hö­ver fler mo­di­ga kvin­nor som Kim, kvin­nor som vå­gar ge röst åt de sva­ga och som gör den här värl­den bätt­re, sa Ingrid Wall en­ligt Sve­ri­ges Ra­dio.

Klass­kam­ra­ter läs­te även ut­drag från di­ver­se ar­tik­lar som Kim Wall har skri­vit. Hen­nes lä­ra­re be­rät­ta­de om en elev som ha­de nå­got spe­ci­ellt, som lyc­ka­des fånga män­ni­skors upp­märk­sam­het.

Klass­kam­ra­ten Ma­rie Tel­ling be­skrev sin vän som duk­tig på att när­ma sig män­ni­skor.

– Hon ha­de en stor por­tion hu­mor, sa­de Ma­rie Tel­ling. ª

Hon ha­de en stor por­tion hu­mor. Ma­rie Tel­ling, klass­kam­rat till Kim Wall på Co­lum­bia Uni­ver­si­ty, be­skri­ver hen­ne som duk­tig på att när­ma sig män­ni­skor.

Ele­ver och lä­ra­re sam­la­de för min­nes­stund för Kim Wall på Co­lum­bia Jour­na­lism School där hon ti­di­ga­re var stu­dent. Foto: Bru­ce Gil­bert/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.