Höj­da ska­de­stånd för över­grepp

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Tolv ton­årspoj­kar ut­sat­tes för över­grepp som kan lik­stäl­las med tor­tyr – tings­rät­tens be­döm­ning fast­ställs i hov­rät­ten och id­rotts­le­da­ren i Ble­kinge döms till sex års fäng­el­se för grovt ola­ga tvång vid 42 till­fäl­len. Och ska­de­stån­den höjs.

Poj­kar­na bands och plast­på­sar sat­tes över de­ras hu­vu­den, i vis­sa fall för­des slang­ar och rör ner i de­ras mun­nar. Gär­ning­ar­na var all­var­li­ga och ut­drag­na där så­väl and­ning­en som rö­rel­se­fri­he­ten va­rit be­grän­sad, kon­sta­te­rar hov­rät­ten över Skå­ne och Ble­kinge.

– Jag tyc­ker att hov­rät­ten re­so­ne­rat på ett bra och ade­kvat sätt, man kon­sta­te­rar att gär­nings­man­nens age­ran­de är så pass brotts­ligt och ve­der­vär­digt att man dö­mer ho­nom till lag­pa­ra­gra­fens sträng­as­te straff, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re John Dag­ne­vik.

– Visst fanns det en te­o­re­tisk möj­lig­het att dö­ma till åt­ta års fäng­el­se. Men för att hov­rät­ten ska tilläm­pa de ex­tra två åren krävs väl­digt star­ka skäl, ef­ter att ha läst domskä­len så tol­kar jag det som att de rek­vi­si­ten in­te är upp­fyll­da, sä­ger han. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.