Fak­ta | Fy­ra mil­jo­ner män­ni­skor på flykt

Svenska Dagbladet - - NYHETER - SU­DAN DEM. REP. KONGO UGAN­DA ETIOPIEN

Den 9 ju­li 2011 klövs jät­te­lan­det Su­dan i två de­lar och söd­ra Su­dan blev en egen stat. Den­na krist­na del av det an­nars mus­lims­ka Su­dan ha­de plå­gats av krig och kon­flik­ter i stort sett se­dan 1950-ta­let och ut­ma­ning­ar­na att byg­ga det nya lan­det var gi­gan­tis­ka – allt åter­stod att gö­ra. Men hos be­folk­ning­en fanns över­ty­gel­sen om att det­ta var ett pro­jekt som skul­le gå att ge­nom­fö­ra. Man ha­de ju ol­ja och in­koms­ter­na från den skul­le fi­nan­si­e­ra myc­ket av vi­sio­ner­na.

ª Men ba­ra två och ett halvt år se­na­re led­de dju­pa mot­sätt­ning­ar mel­lan pre­si­dent Sal­va Ki­ir och vice­pre­si­dent Ri­ek Machar till att lan­det kas­ta­des in i en ny väp­nad kon­flikt. Den ut­veck­la­des kvickt till en upp­gö­rel­se mel­lan lan­dets två störs­ta stam­mar, din­ka och nu­er. Trots för­hand­ling­ar och ett freds­av­tal har kon­flik­ten in­te gått att lö­sa.

ª Följ­den har bli­vit en hu­ma­ni­tär ka­ta­strof. Hur många män­ni­skor som har fått sät­ta li­vet till är osä­kert, men det ta­las om i ti­o­tu­sen­tals. Av lan­dets nä­ra 20 mil­jo­ner in­vå­na­re är 4 mil­jo­ner på flykt – 2 mil­jo­ner in­om lan­det, 1 mil­jon i Ugan­da och 1 mil­jon i öv­ri­ga grann­län­der.

ª Hjälp­or­ga­ni­sa­tio­ner från he­la värl­den är på plats och World Food Pro­gram­me (WFP) skic­kar in enor­ma mäng­der med mat. Än­då är det in­te helt lätt att få kon­troll över si­tu­a­tio­nen. Många in­sat­ser sker i om­rå­den där de ri­va­li­se­ran­de stam­mar­na le­ver nä­ra varand­ra och ris­ken för en hjälp­ar­be­ta­re att dö­das är över­häng­an­de. Se­dan kon­flik­ten bröt ut i de­cem­ber 2013 har 82 hjälp­ar­be­ta­re mist li­vet, de fles­ta sydsu­da­ne­ser.

ª En­ligt en FN-rap­port har hung­ers­nö­den på jor­den ökat de se­nas­te två åren och hälf­ten av de sväl­tan­de le­ver i om­rå­den där det rå­der krig. För när­va­ran­de är si­tu­a­tio­nen i Sydsu­dan den mest alar­me­ra­de och be­döms så långt gång­en att d en kan gå över­styr när som helst. SvD SYDSU­DAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.