Fak­ta | Sjuk­för­säk­rings­la­gen

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

USA:s sjuk­för­säk­rings­lag ”The Pa­ti­ent Pro­tec­tion and Af­for­dab­le Ca­re Act” (ACA), även kal­lad ”Oba­maca­re”, an­togs av kon­gres­sen 2010 ef­ter en bit­ter po­li­tisk strid.

ª I ”Oba­maca­re” står bland an­nat att för­säk­rings­bo­lag in­te får ne­ka sjuk­vårds­för­säk­ring åt per­so­ner som re­dan har en di­a­gnos, att unga vux­na får om­fat­tas av si­na för­äld­rars för­säk­ring­ar tills de fyl­ler 26 år samt att de stat­li­ga för­säk­ring­ar­na för pen­sio­nä­rer (Me­di­ca­re) och lå­gin­komst­ta­ga­re (Me­di­caid) ska ut­vid­gas. Dess­utom har sjuk­vårds­för­säk­rings­börser ska­pats i var­je del­stat. Ame­ri­ka­ner ska i sin de­kla­ra­tion kun­na på­vi­sa att de har för­säk­ring, an­nars ho­tar bö­ter. Lä­ke­me­dels­bo­lag och högin­komst­ta­ga­re har be­skat­tats hår­da­re un­der la­gen.

ª En­ligt Re­pu­bli­ka­ner­na är ”Oba­maca­re” kom­pli­ce­rad och ”jobb­dö­dan­de” för små­fö­re­ta­ga­re. Ett av pre­si­dent Do­nald Trumps vallöf­ten var att ri­va upp och er­sät­ta la­gen. Kon­gres­sens re­pu­bli­ka­ner har se­dan i vå­ras för­sökt gö­ra det­ta, men har in­te lyc­kats sam­la till­räck­ligt stort stöd för de re­form­för­slag som ta­gits fram.

Käl­lor: Co­lum­bia Uni­ver­si­ty, The New York Ti­mes, kon­gres­sens bud­get­kon­tor, CBO, He­alt­h­ca­re.gov.

TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.