Kenya in­för för­bud mot val­pro­tes­ter

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

De­mon­stra­tio­ner är nu för­bjud­na i vik­ti­ga de­lar av Keny­as hu­vud­stad Nai­ro­bi, samt i stä­der­na Ki­su­mu och Mom­ba­sa. Det upp­gav på tors­da­gen mi­nistern för in­ri­kes sä­ker­het, Fred Ma­ti­an­gi.

Åt­gär­den vid­tas ef­ter ons­da­gens oro­lig­he­ter, ut­lös­ta av osä­ker­het kring det om­val som Högs­ta dom­sto­len har be­ord­rat.

Hu­vud­ut­ma­na­ren Rai­la Odinga har dra­git till­ba­ka sin kan­di­da­tur, då han an­ser att val­kom­mis­sio­nen in­te har ge­nom­fört nöd­vän­di­ga re­for­mer ef­ter det ogil­tig­för­kla­ra­de va­let i au­gusti.

Där­med är det osä­kert vil­ket mot­stånd pre­si­dent Uhuru Keny­at­ta får, om om­va­let ens äger rum.

TT-Reu­ters

Malin Björk (V). Foto: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.