”Burka­för­bud” får hård po­liskri­tik

Svenska Dagbladet - - NYHETER - To­mas Lun­din for­namn.ef­ter­namn@svd.se

Ös­ter­ri­kes ”burka­för­bud” som of­fi­ci­ellt är ett för­bud mot an­sikts­täck­ning har lett till plum­pa po­lisin­sat­ser när män­ni­skor i clown­mas­ker el­ler haj­ko­stym har gri­pits el­ler böt­fällts. De nya reg­ler­na träd­de i kraft den 1 oktober, i slut­spur­ten av en het val­rö­rel­se som har do­mi­ne­rats av mi­gra­tions­po­li­ti­ken. WI­EN Han står på Step­hans­platz mitt in­ne i Ös­ter­ri­kes hu­vud­stad Wi­en där ska­ror av tu­ris­ter och shop­pingsug­na ström­mar för­bi. Han är bar­fo­ta och klädd i en röd ko­stym som på­min­ner om en jät­te­lik stic­kad strum­pa som täc­ker he­la krop­pen, in­klu­si­ve an­sik­tet.

–Jag vän­tar på po­li­sen. Fast många av dem tyc­ker ock­så att la­gen är idi­o­tisk och för­sö­ker hål­la sig un­dan så gott det går, sä­ger han

Ef­ter ett tag gli­der en po­lis­bil fram på gå­ga­tan. Två po­li­ser kli­ver ur och när­mar sig.

– Ni vet väl att det här är för­bju­det. Var allt­så så snäll och ta av ko­sty­men, sä­ger en av po­li­ser­na.

Strump­man­nen nekar. Po­li­ser­na in­for­me­rar ho­nom om kon­se­kven­ser­na, bö­ter på upp till 150 eu­ro, och när han åter­i­gen väg­rar att vi­sa an­sik­tet förs han till närms­ta po­lis­sta­tion.

Det­ta är ba­ra en av många pro­testak­tio­ner mot det så kal­la­de burka­för­bu­det. De se­nas­te da­gar­na har det ar­ran­ge­rats allt från clown­fes­ter till upp­trä­dan­den i go­ril­la­ko­sty­mer. Men för­bu­det har ock­så haft oav­sed­da ef­fek­ter. Så böt­fäll­des härom­da­gen en ung man klädd i haj­ko­stym som gjor­de re­klam för den ny­öpp­na­de da­tor­bu­ti­ken McS­hark.

Po­lis­fac­ket är djupt kri­tiskt till den nya la­gen.

–Den ska­par mest för­vir­ring, sä­ger Her­mann Grey­ling­er i po­lis­fac­ket FSG till tv-sta­tio­nen ORF.

Till po­li­sens nya upp­drag hör att över­läm­na en in­for­ma­tions­bro­schyr. Den är skri­ven på tys­ka, eng­els­ka, tur­kis­ka och ara­bis­ka och de­las ut re­dan på flyg­plat­sen i Wi­en där många tu­ris­ter från arablän­der­na an­län­der. ”På of­fent­lig plats och i of­fent­li­ga bygg­na­der är det in­te tillå­tet att med klä­der el­ler and­ra fö­re­mål döl­ja an­sik­tet så att man in­te är igen­känn­bar”, he­ter det i bro­schy­ren.

In­ri­kes­de­par­te­men­tet mo­ti­ve­rar la­gen med att ”slö­jor som täc­ker he­la an­sik­tet står i strid med det öpp­na sam­häl­let och med öp­pen kom­mu­ni­ka­tion” och att ”ac­cep­tans och re­spekt för ös­ter­ri­kis­ka vär­de­ring­ar är grund­läg­gan­de för­ut­sätt­ning­ar för sam­lev­nad mel­lan ma­jo­ri­tets­sam­häl­let och med­bor­ga­re från and­ra län­der”.

Bak­grun­den till de nya be­stäm­mel­ser­na är den allt he­ta­re de­bat­ten om in­teg­ra­tio­nen och räds­lan för att islam ska för­änd­ra det ös­ter­ri­kis­ka sam­häl­let. La­gen är en del av ett mer om­fat­tan­de in­teg­ra­tions­pa­ket som klub­ba­des i par­la­men­tet strax in­nan re­ge­rings­ko­a­li­tio­nen sprack i bör­jan av maj och ny­val ut­lys­tes. I val­rö­rel­sen har mi­gra­tio­nen va­rit frå­gan som allt kretsar kring. Bå­de det kon­ser­va­ti­va re­ge­rings­par­ti­et ÖVP och hö­ger­po­pu­lis­tis­ka Fri­hets­par­ti­et FPÖ vill be­grän­sa el­ler helt stop­pa in­vand­ring­en. En­ligt opi­ni­ons­mät­ning­ar­na in­för va­let nu på sön­dag le­der det bor­ger­li­ga ÖVP stort, följt av Fri­hets­par­ti­et. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na som sam­re­ge­rat med ÖVP vän­tas för­lo­ra stort och ham­na på plats tre.

Var­ken so­ci­al­de­mo­kra­ter­na el­ler kon­ser­va­ti­va ÖVP ute­slu­ter ett re­ge­rings­sam­ar­be­te med hö­ger­po­pu­lis­ter­na. ª

Det kan ut­dö­mas bö­ter på upp till 150 eu­ro om man väg­rar att vi­sa an­sik­tet i Ös­ter­ri­ke. Här ett po­li­sin­gri­pan­de i cen­tra­la Wi­en. Foto: To­mas Lun­din

Hi­jab. Foto: H&M

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.