Besvi­kel­se när USA drar sig ur Une­sco

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

TT USA ska dra sig ur FN-or­ga­net Une­sco vid års­skif­tet, med­de­la­de ut­ri­kes­de­par­te­men­tet i Washing­ton på tors­da­gen. Be­ske­det med­de­la­des av USA:s ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son till Une­scos ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Iri­na Bo­ko­va.

”Jag be­kla­gar djupt be­slu­tet från USA att dra sig ur Une­sco”, skri­ver Bo­ko­va i ett ut­ta­lan­de.

Ut­trä­det från FN-or­ga­net, som ar­be­tar i frå­gor om ut­bild­ning, ve­ten­skap, kultur och kom­mu­ni­ka­tion, sker den 31 de­cem­ber.

USA slu­ta­de att ge peng­ar till FN-or­ga­net ef­ter att det gav Pa­les­ti­na med­lem­skap 2011. Washing­ton-re­ge­ring­en har åter­kom­man­de kri­ti­se­rat Une­sco för re­so­lu­tio­ner som USA an­ser va­ra an­ti-is­ra­e­lis­ka.

Pre­miär­mi­nis­ter Ban­ja­min Ne­ta­ny­a­hu sa på tors­da­gen att även Is­ra­el för­be­re­der sig för att läm­na Une­sco. I ett ut­ta­lan­de sa han ock­så att USA:s be­slut att läm­na FN-or­ga­net var ”mo­digt och mo­ra­liskt”. TT FA­MILJ FRI­GI­VEN Ka­na­den­sa­ren Jos­hua Boy­le, hans fru Cait­lan Co­le­man från USA (bil­den) och de­ras barn har fri­gi­vits av pa­ki­stans­ka sol­da­ter. Fa­mil­jen har hål­lits som giss­lan av ta­li­ba­ner­na se­dan de kid­nap­pa­des i Af­gha­nis­tan 2012, upp­gav fle­ra me­di­er på tors­da­gen. Pa­ki­stans ar­mé sä­ger sig ha sam­ar­be­tat med USA:s un­der­rät­tel­se­tjänst för att hit­ta fa­mil­jen. TT

Vem som re­pre­sen­te­rar Vi­tryss­land är upp till Minsk att av­gö­ra.

en ta­les­per­son för EU:s topp­mö­te den 24 no­vem­ber med ledare för det Öst­li­ga part­ner­ska­pet kom­men­te­rar att Vi­tryss­lands pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko är in­bju­den. In­te se­dan 1995 har den om­strid­de Lu­ka­sjen­ko be­sökt EU-hög­kvar­te­ren i Brys­sel.

Une­scos ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Iri­na Bo­ko­va. Foto: Hus­se­in Mal­la/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.