För­öd­el­se och plund­ring ef­ter stor­brän­der i USA

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Mar­tin Stockton Jo­hans­son/TT

Brän­der­na i nor­ra Kalifornien i USA ha­de på tors­da­gen or­sa­kat 23 döds­fall. Sam­ti­digt fort­sat­te mas­se­va­ku­e­ring­ar och i de­ras spår sto­ra pro­blem med män­ni­skor som plund­rar de över­giv­na hem­men. Yt­ter­li­ga­re två döds­fall rap­por­te­ra­des i ons­dags kväll, lo­kal tid, av po­lis­myn­dig­he­ten i So­no­ma County, vil­ket nu gjor­de att döds­siff­ran ha­de sti­git till 23. Po­li­sen med­de­la­de även att siff­ran för de sak­na­de ha­de sjun­kit till 285. Siff­ran rap­por­te­ra­des lig­ga runt 600 ti­di­ga­re i ons­dags, men många män­ni­skor ha­de åter­fun­nits och många av an­mäl­ning­ar­na ha­de ock­så vi­sat sig va­ra dubb­la.

Var­ken po­lis el­ler rädd­nings­tjänst ha­de dock bör­jat sö­ka bland res­ter­na av de om­kring 3 500 bygg­na­der som har för­störts i brän­der­na.

– När vi bör­jar sö­ka kom­mer siff­ran att sti­ga, sa po­lis­che­fen Rob Gi­or­da­no till me­di­er.

Sent i ons­dags kväll kom yt­ter­li­ga­re ob­li­ga­to­ris­ka eva­ku­e­rings­or­der för den öst­ra de­len av So­no­ma Val­ley och den lil­la or­ten Gey­ser­vil­le, me­dan män­ni­skor­na i de­lar av Na­pa stad och fle­ra and­ra plat­ser upp­ma­na­des att för­be­re­da sig för att läm­na si­na hem. På ef­ter­mid­da­gen eva­ku­e­ra­des he­la Ca­listo­ga, en ort med drygt 5 000 in­vå­na­re.

I spå­ren av eva­ku­e­ring­ar­na har ock­så sto­ra pro­blem med plund­ring­ar upp­stått. Ba­ra i ons­dags greps minst tre per­so­ner i San­ta Ro­sa och en i Men­do­ci­no, miss­tänk­ta för att ha stu­lit sa­ker från över­giv­na hem.

Laurie Frost, som ha­de eva­ku­e­rats från sitt hem i ut­kan­ten av San­ta Ro­sa, åter­vän­de i ons­dags till sitt än­nu oskad­da hus för att häm­ta sa­ker. Un­der två tim­mar kom fy­ra oli­ka po­lis­pa­trul­ler för att kon­trol­le­ra att det verk­li­gen var hen­nes hem.

– De var otro­ligt miss­tänk­sam­ma och vi var tvung­na att be­vi­sa att vi bod­de där. Men jag är ba­ra glad att de var så miss­tänk­sam­ma, och im­po­ne­rad över att de var så många. Vi bor än­då väl­digt av­si­des, be­rät­tar Laurie Frost för TT.

Po­li­sen be­rät­ta­de för Laurie att de ha­de gri­pit en per­son som ha­de åkt runt i om­rå­det med en hus­vagn. Inu­ti fann de mäng­der av elekt­ro­nik och an­nat miss­tänkt stöld­gods från hu­sen.

Po­li­sen var­na­de dem även för att tan­ka ben­sin, ef­tersom öka­de pro­blem med stul­na kre­dit­korts­upp­gif­ter – så kal­lad skim­ning – rap­por­te­ras på ben­sin­sta­tio­ner när fler och fler tan­kar upp si­na bi­lar för att läm­na om­rå­det.

Även Nationalgardet har en­ga­ge­rats för att kon­trol­le­ra män­ni­skor i eva­ku­e­rings­zo­ner­na.

I ons­dags höll po­lis­myn­dig­he­ten och del­sta­ten Ka­li­for­ni­ens myn­dig­het för skogs- och brand­skydd, Cal Fi­re, en press­kon­fe­rens för att pra­ta om vad som låg bakom bran­den. En­ligt fle­ra vitt­nes­mål i lo­ka­la me­di­er såg man i sön­dags hur kraft­led­ning­ar blåst om­kull i den star­ka blås­ten. Ef­ter fem år av tor­ka var sto­ra de­lar av mar­ker­na ex­tra käns­li­ga för mins­ta gnis­ta. ª

I bland an­nat Na­pa, Kalifornien, har brän­der­na or­sa­kat stor för­öd­el­se och många döds­fall. Här un­der­söks res­ter­na av ett hus där ett äld­re par om­kom i sön­dags. Bran­den har ock­så lett till plund­ring­ar i hus som har eva­ku­e­rats på grund av brand­fa­ra. Foto: Ray Cha­vez/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.