Sve­ri­ge står ut­an­för EU:s åkla­gar­kon­tor

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Wik­tor Num­me­lin/TT

Sve­ri­ge står fort­satt ut­an­för när 20 EU-län­der nu bör­jar byg­ga upp ett ge­men­samt åkla­garäm­be­te för att han­te­ra be­drä­ge­ri­er med EU-me­del. Det som döpts till Ep­po ska ha sitt sä­te i Lux­em­burg och han­te­ra så­väl be­drä­ge­ri­er med EU-me­del (för till minst 10000 eu­ro) som sto­ra in­ter­na­tio­nel­la moms­brott (över tio mil­jo­ner eu­ro).

Ska­pan­det kal­las ”en om­väl­van­de för­änd­ring” av EU:s ju­sti­ti­e­kom­mis­sio­när Ve­ra Jou­ro­va och bud­get­kom­mis­sio­nä­ren Günt­her Oet­ting­er i ett ge­men­samt ut­ta­lan­de.

Sve­ri­ge till­hör dock de åt­ta län­der som tills vi­da­re står ut­an­för.

– Vi an­ser in­te att det till­för nå­got med­vär­de den här or­ga­ni­sa­tio­nen, i för­hål­lan­de till det sam­ar­be­te som re­dan finns, sä­ger ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son (S) på plats i Brys­sel.

– Det kan ju va­ra så att vå­ra far­hå­gor in­te kom­mer att slå in. Men jag har ing­en an­led­ning att öpp­na någ­ra dör­rar i dag.

Ep­po kom­mer att in­le­da re­la­tivt blyg­samt med en eu­ro­pe­isk chefs­å­kla­ga­re på plats i Lux­em­burg från ti­di­gast 2020 och med de­le­ge­ra­de åkla­ga­re på plats i var­je deltagande land.

EU-kom­mis­sio­nen har dock stör­re pla­ner för fram­ti­den.

”Näs­ta år kom­mer kom­mis­sio­nen att pre­sen­te­ra hur man kan gå vi­da­re med en möj­lig fram­ti­da ut­vidg­ning av åkla­ga­rens upp­gif­ter till att även om­fat­ta grän­sö­ver­skri­dan­de ter­ro­rist­brott”, skri­ver Jou­ro­va och Oet­ting­er i sitt ut­ta­lan­de. ª

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.