Skönt opre­ten­tiöst på av­smak­nings­krog

En av­smak­nings­me­ny in­spi­re­rad av värl­den och ett dryc­kespa­ket med bå­de öl, sprit och vin. Ett be­sök på Flickan skul­le kun­na va­ra helt hy­ste­riskt men är i stäl­let en varm, här­lig och välsma­kan­de upp­le­vel­se.

Svenska Dagbladet - - VIN & MAT - Kroggui­den kroggui­den@svd.se

I mars 2016 ställ­de SvD Kroggui­den frå­gan: Hur långt kan Oma­ka­se kött­slöjd sträc­ka sitt kon­cept? Ett drygt år se­na­re stäng­des re­stau­rang­en och öpp­na­de med nytt namn, och nytt kon­cept, hös­ten 2017.

För även om det in­te ser­ve­ra­des kött i den ut­sträck­ning som man skul­le tro på en krog med kött­slöjd i nam­net kän­des det in­te helt mo­dernt med ett så­dant fo­kus. I sam­band med stäng­ning­en sa krö­ga­ren Daniel Cre­spi ock­så att man just vil­le by­ta fo­kus, men ock­så flyt­ta blic­ken från det nor­dis­ka och ska­pa en mer in­ter­na­tio­nell re­stau­rang.

Myc­ket är dock sig likt, lo­ka­len med en­dast 16 plat­ser, upp­läg­get med smårät­ter som ser­ve­ras i rask takt, och vi kän­ner även igen vis­sa av koc­kar­na. Den fas­ta me­nyn, 13 ser­ve­ring­ar för 850 kro­nor, är pris­värd om man jäm­för med lik­nan­de eta­blis­se­mang.

Un­der kväl­len rör vi oss från Sve­ri­ge, till Spa­ni­en, Mex­i­ko och Ki­na. Pap­pers­me­nyn som lig­ger vid vå­ra plat­ser är som en re­bus och av­slö­jar in­te mer än re­spek­ti­ve rå­va­ra.

Vi blir van­sin­nigt för­tjus­ta i po­ta­ti­sen som kom­mer i tre ver­sio­ner, till­sam­mans med dra­gon, sten­bits­rom och vass­le. En del av rät­ter­na är väl enk­la, som fänkåls­sa­la­min på Lin­deröds­svin, som är just det, någ­ra tun­na ski­vor. Och så­väl bo­que­ro­nes på mak­rill som kyck­ling­en med ”hot sau­ce” bju­der på allt för ta­ma sma­ker.

Det är i de fles­ta fall in­te mer än muns­bi­tar som vi ser­ve­ras och ibland skul­le vi vil­ja ha mer. Ef­teråt minns vi sär­skilt den höst­sma­kan­de svamp­dump­ling­en i fläsk- och svamp­bul­jong, en rik­tigt uma­mi­ex­plo­sion, och den mjäl­la häl­le­flund­ran med vac­kert grö­na spri­tär­tor och en sås på fer­men­te­ra­de spri­tärt­skal. Me­nyn som skul­le kun­na upp­le­vas som bå­de spre­tig och stres­sig – allt ser­ve­ras på 2,5 tim­mar – känns för­vå­nans­värt väl sam­man­satt och av­slapp­nad.

Dryc­kespa­ke­tet är en histo­ria för sig och kan va­ra helt rätt en helg­kväll men på tok för myc­ket en tors­dag. Den som in­te vill blan­da vin med öl och sprit bör helt en­kelt av­stå och i stäl­let be­stäl­la pas­san­de vin el­ler an­nan dryck. De som än­då väl­jer de re­kom­men­de­ra­de dryc­ker­na ser­ve­ras allt från mex­i­kansk öl till ”Flic­kans cock­tail,” ba­se­rad på tequi­la, sa­ke och fle­ra in­tres­san­ta vi­ner.

Hur omo­dernt det än är upp­le­ver vi att det på många av de re­stau­rang­er som ser­ve­rar av­smak­nings­me­ny­er lätt blir en viss stäm­ning där ett däm­pat ton­lä­ge känns mer läg­ligt än ett glatt skratt.

På Flickan bjuds en här­lig kväll med gott på tall­rik och i glas, pre­cis som för­vän­tat, men det som SvD Kroggui­den än­då upp­skat­tar all­ra mest är den stim­mi­ga opre­ten­tiö­sa at­mo­sfä­ren.

”På Flickan bjuds en här­lig kväll med gott på tall­rik och i glas”, skri­ver SvD Kroggui­den. Foto: To­mas One­borg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.