Se­nast tes­tat

Svenska Dagbladet - - VIN & MAT -

MEL­LAN Span­jors­kan Ny­bro­ga­tan 42 Tel: 08-6633355 TESTAD 6/10

3 Sma­ker från Spa­ni­en mitt på Ös­ter­malm. Gäs­ter­na har hit­tat till Span­jors­kan men med en pris­ni­vå som in­te li­rar med upp­le­vel­sen und­rar vi hur trog­na de kom­mer att va­ra.

MEL­LAN Pop House Djur­gårds­vä­gen 68 Tel: 08-502 541 40 TESTAD 29/9

3 Klan­der­fri ser­vice, in­no­va­tions­kraft i kö­ket och fi­na rå­va­ror – än­då är det nå­got som ska­ver på Pop House. SvD Kroggui­den be­sö­ker en re­stau­rang som fast­nat i ett mu­si­ka­liskt lim­bo vil­ket tycks skräm­ma bort gäs­ter­na.

MEL­LAN Tim­ber Tim­mer­mans­ga­tan 22 Tel: 08–121 471 14 TESTAD 22/9

4 Med fo­kus på spans­ka sma­ker och ett ta­pas­lik­nan­de ser­ve­rings­sätt åter­kal­lar Tim­ber min­nen av ljum­ma som­mar­kväl­lar i Sy­deu­ro­pa. Det är en­kelt och triv­samt, men de dy­ra­re rät­ter­na är knap­past pris­vär­da.

BUD­GET Lå­dan Lunt­ma­kar­ga­tan 63 TESTAD 15/9

4 Väl­la­gad snabb­mat i schysst mil­jö är fort­fa­ran­de på mo­det. Frå­gan är om Jon Wi­de­gren kan upp­re­pa suc­cén med Flip­pin’ bur­gers? SvD Kroggui­den tror att chan­ser­na är go­da.

MEL­LAN La Boc­ca Kom­men­dörs­ga­tan 23 Tel: 08-408 008 44 TESTAD 8/9

3 En ita­li­e­na­re med am­bi­tio­ner gör oss lätt splitt­ra­de. Vi vill gil­la La Boc­ca – och gör det ock­så – men mis­sar­na är än­då så sto­ra att hel­hets­in­tryc­ket dras ned.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.