En publik som kan sin Alek­sandr So­kurov och in­te är främ­man­de för en An­drej Tar­kov­skij­re­fe­rens.

Svenska Dagbladet - - KULTUR - Sebastian Lind­vall film@svd.se

To­mas Ban­ner­heds pri­sa­de ro­man ”Kor­par­na” blir i Jens As­surs re­gi ett psy­ko­lo­giskt drama i frost­bit­na mil­jö­er. Mest im­po­ne­rar skå­de­spe­lar­na i en lång­films­de­but som blir väl tunn.

Dim­ma, ky­la och dö­da fåg­lar som fast­nat på stängs­let. ”På det här stäl­let blir vi ald­rig fär­di­ga”, får den unge Klas (Jacob Nordström) hö­ra från sin pap­pa Ag­ne (Re­i­ne Bry­nolfs­son), en käns­lo­sar­gad bon­de i oro­ligt för­svars­lä­ge. Pap­pans ögon är stir­ri­ga, hans kropps­hyd­da fullt ka­pa­bel att skyd­da mar­ken mot ytt­re hot. Men re­dan in­nan fa­ran får form i Pe­ter Dal­le, här en li­ka be­svä­rad som vinst­hung­rig mar­kä­ga­re, för­står man att fi­en­der­na at­tac­ke­rar från fle­ra fron­ter – fram­för allt in­i­från Ag­ne själv.

Still­bilds­fo­to­gra­fen Jens As­surs lång­films­de­but, fritt ef­ter To­mas Ban­ner­heds Au­gust­pri­sa­de ro­man ”Kor­par­na”, är ett psy­ko­lo­giskt drama i frost­bit­na mil­jö­er. Fo­to­gra­fen Jo­nas Ala­rik har fil­mat på 35 mm-film med en färgska­la som tar fram ve­mo­det ur den skåns­ka Bjä­re­halvöns ex­i­sten­ti­el­la land­skap. När dim­man väl sking­rats upp­står en klas­sisk kon­flikt mel­lan tra­di­tion och mo­der­ni­tet: grann­går­dar som ef­fek­ti­vi­se­ras, frun Gär­da (Maria He­is­ka­nen) som läng­tar bort, so­nen som är mer in­tres­se­rad av få­gel­skåd­ning än att föl­ja sin bak­åt­strä­van­de pap­pas fot­spår.

Re­i­ne Bry­nolfs­son spe­lar kraft­fullt med en stil­la in­ten­si­tet. Plöts­ligt kan han ryc­ka upp ett glas som det vo­re en fjä­der, för att i näs­ta se­kund lå­ta det fal­la som ett stör­tat flyg­plan. Och när han ba­ra sitter på en stol gör han det så na­ket, så upp­gi­vet, att tan­kar­na förs till ett dö­en­de djur som tar si­na sista an­de­tag.

I den­na pen­del mel­lan ag­gres­sion, livs­le­da och pa­ra­noia gör Bry­nolfs­son en ma­ka­lös in­sats – kanske sin bäs­ta film­roll se­dan un­derskat­ta­de ”Black Jack”. Han för­kropps­li­gar en bräck­lig mas­kuli­ni­tet, av sam­ma skrot och

Ma­nus & re­gi: Jens As­sur Medv: Re­i­ne Bry­nolfs­son, Maria He­is­ka­nen, Jacob Nordström

korn som skå­de­spe­la­ren Matthias Scho­e­naerts ge­stal­tat så mäs­ter­ligt i ”Bull­he­ad” och ”Rust and bo­ne”. Nå­got lik­nan­de har jag in­te sett i svensk film.

Även öv­ri­ga

Re­i­ne Bry­nolfs­son spe­lar kraft­fullt med en stil­la in­ten­si­tet, skri­ver SvD:s re­cen­sent. Foto: Triart

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.