Mind­hun­ter. Fin­chers be­satt­het av se­ri­e­mör­da­re per­fekt som Net­flix­se­rie

Svenska Dagbladet - - KULTUR - Eli­as Björk­man eli­as.bjork­man@svd.se

Tv-se­rie | Drama Mind­hun­ter

Re­gi: Da­vid Fin­cher Medv: Jo­nat­han Groff, Holt Mc­Cal­la­ny, An­na Torv, Cot­ter Smith, Son­ny Va­li­cen­ti 10 AV­SNITT. PRE­MIÄR PÅ NETFLIX IDAG I ett gro­teskt över­flöd av kri­minal­film och brotts­do­ku­men­tä­rer blir Da­vid Fin­chers ”Mind­hun­ter” än­då ett lyc­kat till­skott. Det är svårt att in­te fa­sci­ne­ras av verk­lig­he­ten.

Det är som om Da­vid Fin­cher allt­mer bör­jar för­vand­las till Robert Graysmith, tid­nings­teck­na­ren som blev be­satt av att få fast den be­ryk­ta­de se­ri­e­mör­da­ren som gick un­der ali­a­set Zo­diac. På sam­ma sätt är se­ri­e­mördar­te­mat nå­got Fin­cher stän­digt, näs­tan tvångs­mäs­sigt, åter­kom­mer till, från 1990-tals-suc­cén ”Se­ven” till ”Zo­diac”, re­gis­sö­rens mö­do­samt de­tal­je­ra­de mäs­ter­verk som de­fi­ni­tivt hör till det bäs­ta han har gjort.

Nya Net­flix­se­ri­en ”Mind­hun­ter” tar av­stamp i re­por­ta­ge­bo­ken ”Mind hun­ter. In­si­de the FBI:s eli­te se­ri­al cri­me unit” och FBI-agen­ter­na John R Douglas och Robert Ress­lers ar­be­te med att pro­fi­le­ra och kart­läg­ga se­ri­e­mör­da­re i syf­te att iden­ti­fi­e­ra än­nu ak­ti­va gär­nings­män. I en sam­tid med ett fort­satt ab­normt in­tres­se för mord och saf­ti­ga kri­minal­fall, så­väl fik­ti­va som fak­tis­ka, skul­le en se­rie som ”Mind­hun­ter” kun­na bli den där sista, onö­di­ga, il­lamå­en­de­fram­kal­lan­de bi­ten på en över­gödd buffé av true cri­me-se­ri­er och kri­mi­nal­skild­ring­ar.

Tvärtom intar ”Mind­hun­ter” po­si­tio­nen som en am­bi­tiös, of­tast san­sad och ef­ter­tänk­sam dra­ma­se­rie. Trots pre­miärav­snit­tets in­le­dan­de giss­lan­si­tu­a­tio­nen som ur­ar­tar i blods­spil­lan, är det in­te en se­rie som äg­nar sig åt cy­niskt got­tan­de. Det be­hövs in­te när verk­lig­he­ten är så myc­ket mer mot­bju­dan­de.

De förs­ta två av­snit­ten, de en­da som Netflix släppt till re­cen­sen­ter i för­väg, är starkt di­a­log­driv­na och fo­ku­se­rar på att eta­ble­ra tids­an­dan; USA vid slu­tet av 1970-ta­let och en föråld­rad FBI­or­ga­ni­sa­tion, fort­fa­ran­de tyngd un­der Hoo­vers arv. Den na­i­ve men am­bi­tiö­se FBI-agen­ten Hol­den Ford för­sö­ker lan­se­ra nya ar­bets­me­to­der, me­to­der som lig­ger när­ma­re den verk­lig­het som rå­der ut­an­för den fe­de­ral po­lis­myn­dig­he­tens dör­rar.

Jo­nat­han Groff har lagt sig till med en kon­stant för­vå­nad upp­syn som unge Hol­den, och di­a­lo­gen mel­lan ho­nom och ve­te­ra­nen Bill Tench (Holt Mc­Cal­la­ny) drar stund­tals väl myc­ket mot ett plikt­skyl­digt re­do­vi­san­de, som om man in­te rik­tigt li­tar på att publi­ken häng­er med.

Kvin­no­rol­ler­na är, så här långt, be­dröv­li­ga men tillåts för­hopp­nings utvecklas när An­na Torvs roll­fi­gur Wen­dy tar mer plats läng­re fram i sä­song­en.

Vi­su­ellt är ”Mind­hun­ter” skarp och lyx­ig, Fin­cher har fil­mat med en spe­ci­al­de­sig­nad di­gi­tal­ka­me­ra ut­veck­lad en­kom för ho­nom. Men mest min­nesvärd är Ca­me­ron Brit­tons roll­pre­sta­tion som den verk­li­ge se­ri­e­mör­da­ren Ed­mund Kem­per: en väl­ta­lig (hans IQ har upp­mäts till 145) och res­lig man med sin kropps­hyd­da på över två me­ter. Kem­per dö­da­de si­na far­för­äld­rar när han var 15, sin mor när han var 25 – och dä­re­mel­lan mör­da­de han sex unga kvin­nor.

Det lå­gin­ten­si­va mö­tet mel­lan Ford, som tja­tat till sig ett be­sök, och Kem­per – där den in­tel­li­gen­te se­ri­e­mör­da­ren in­gå­en­de be­skri­ver si­na dåd som in­ne­fat­tar de­ka­pi­te­ring och nek­ro­fi­li – är Fin­cher i sitt es­se. Fram trä­der en till sy­nes obrydd, av­sky­värd mör­da­re, sam­ti­digt som tit­ta­ren, pre­cis som Ford, in­te kan lå­ta bli att fa­sci­ne­ras.

Det sä­ger med all san­no­lik­het någon­ting be­svä­ran­de om oss. ª

För­hopp­nings­vis utvecklas An­na Torvs roll i ”Mind­hun­ter”. Här med Holt Mc­Cal­la­ny. Foto: Pa­trick Har­bron/Netflix

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.